Prestació per incapacitat permanent

La regulació bàsica d'aquesta prestació està continguda en l'article 94 del Reglament del Mutualisme Judicial.

El funcionari en actiu que, per disminució psicofísica o funcional, quedés incapacitat per a l'acompliment de la funció i passés a la situació de jubilat, tindrà dret, fins que compleixi l'edat en què hagués procedit la seva jubilació forçosa, a una prestació mensual equivalent al 20% de les retribucions bàsiques ordinàries percebudes l'últim mes en actiu.

La prestació s'abona mensualment (14 pagues anuals) en la quantia indicada, revaloritzant-se anualment en els termes previstos per a les pensions de Classes Passives en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

En el mes en el qual el mutualista compleixi l'edat establerta legalment en cada Cos o Escala per a la jubilació forçosa per edat, s'extingirà el dret a percebre aquesta prestació.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)