Indemnització per lesions permanents no invalidants

La prestació “Indemnització per lesions permanents no invalidants” consistix en una indemnització a tant alçat que la Mutualitat General Judicial reconeix als funcionaris mutualistes que patisquen lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals, que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposen una disminució de la integritat físic del funcionari, sempre que apareguen arreplegades en el barem establit a este efecte.

 

NORMATIVA

Reglament del Mutualisme Judicial: article 101.

Orde ESS/66/2013, per la qual s'actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)