Indemnització per lesions permanents no invalidants

La prestació “Indemnització per lesions permanents no invalidants” consisteix en una indemnització a un tant alçat que la Mutualitat General Judicial reconeix als funcionaris mutualistes que sofreixin lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals, que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposin una disminució de la integritat físic del funcionari, sempre que apareguin recollides en el barem establert a aquest efecte.

 

NORMATIVA

Reglament del Mutualisme Judicial: article 101.

Ordre ESS/66/2013, per la qual s'actualitzen les quantitats a un tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)