Prestación por gran invalidez

Enténdese por Gran Invalidez a situación do mutualista xubilado por incapacidade que, a consecuencia de perdas anatómicas ou funcionais, necesita a asistencia doutra persoa para os actos máis esenciais da vida, tales como vestirse, desprazarse, comer ou análogos.

A prestación consiste nunha contía equivalente ao 60% das retribucións básicas ordinarias percibidas o último mes en activo, é de carácter vitalicio, e abóase en 14 pagas unha por cada un dos meses do ano e dúas pagas extraordinarias ao ano, e polo mesmo importe que o da mensualidade ordinaria correspondente aos este meses.

Revalorízase anualmente nos termos previstos para as pensións de Clases Pasivas nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado. Está regulade a en o Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 e no Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 04/08/2011).

Esta prestación pódese solicitar en calquera momento, sempre que quede acreditado que o seu feito causante produciuse con anterioridade á data en que o mutualista cumprise a idade fixada legalmente para a xubilación forzosa.

A declaración e a revisión da gran invalidez é competencia da Mutualidade Xeral Xudicial, previa solicitude de ditame pre ceptivo e vinculante aos órganos competentes para avaliar, cualificar e revisar a incapacidade, radicados na provincia en que teña o seu domicilio o interesado.

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)