Prestació per gran invalidesa

S'entén per Gran Invalidesa la situació del mutualista jubilat per incapacitat que, per conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, tals com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

La prestació consisteix en una quantia equivalent al 60% de les retribucions bàsiques ordinàries percebudes l'últim mes en actiu, és de caràcter vitalici, i s'abona en 14 pagues una per cadascun dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries a l'any, i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent a aquests mesos.

Es revaloritza anualment en els termes previstos per a les pensions de Classes Passives en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. Està reguleu a en el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i en el Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 04/08/2011).

Aquesta prestació es pot sol·licitar a qualsevol moment, sempre que quedi acreditat que el seu fet causant s'ha produït amb anterioritat a la data en què el mutualista complís l'edat fixada legalment per a la jubilació forçosa.

La declaració i la revisió de la gran invalidesa és competència de la Mutualitat General Judicial, prèvia sol·licitud de dictamen pre ceptivo i vinculant als òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la incapacitat, radicats a la província en què tingui el seu domicili l'interessat.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)