Prestació per naixement o adopció de fill

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILL, EN SUPÒSITS DE FAMÍLIA NOMBROSA, MONOPARENTAL I EN ELS CASOS DE MARES DISCAPACITADES.

El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 04/08/2011), regula aquesta prestació en el seu article 118, segons el qual, la prestació es reconeixerà en els mateixos termes i condicions que els previstos per al Règim General de la Seguretat Social, corresponent a la Mutualitat general Judicial, en l'àmbit del seu col·lectiu, el reconeixement del dret a la mateixa i la seva gestió. La prestació s'abona en un pagament únic, la quantia del qual ascendeix a 1.000,00 euros, sempre que els ingressos del beneficiari no depassin el límit establert. Per ser perceptor d'aquesta prestació, els ingressos anuals del beneficiari (en el supòsit de convivència del pare i de la mare, es computaran conjuntament els de tots dos) no hauran de superar en 2020, la quantia de 12.424,00 euros, incrementada en un 15 per 100 per cada fill a càrrec, a partir del segon, aquest inclòs. Quan es tracti de famílies nombroses, aquest límit d'ingressos ascendeix en 2020 a 18.699,00 euros, incrementant-se en 3.092,00 euros per cada fill a càrrec a partir del cuarto, aquest inclòs. Aquests límits d'ingressos s'actualitzen anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. A l'efecte de la consideració de família nombrosa, s'estarà al que es disposa en la Llei 40/2003, de Protecció de Famílies Nombroses. S'entendrà per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que constitueix el sustentador únic de la família. En cas de mare amb discapacitat serà beneficiària sempre que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.