Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

La Ley 31/1991, 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, estableció en el ámbito de Mugeju la prestación por hijo a cargo con discapacidad, como modalidad de las prestaciones familiares por hijo a cargo.
 
Los artículos 12.1, f) y 21.3 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000 recogen expresamente, entre las prestaciones de Mugeju, las “prestaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad”, remitiendo para su regulación al Capitulo IX del Titulo II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1335/2005 Errege Dekretuak emandako lehen esparruan, gizarte segurantzako erregimen orokorreko araudiak garatzen duten seme-alaba bakoitzeko.

 
Mutualismoa Erregelamendua (judiziala, 1026/2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (BOE )/4/8) arautzen du, prestazioa 109, 110 eta artikuluen arabera.

 
La prestación consiste en una asignación económica mensual, por hijo o menor acogido con discapacidad, que se establece en función de su edad, del grado de incapacidad y de la necesidad del concurso de otra persona.

Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada (2019 Urtera)
Taldea Sortu Laguntzaren hileko zenbatekoa
18 Urtetik beherakoak (Minusbalioa %33 ≥) 83,33
18 Urtetik gorakoak (% 65eko Minusbalioa ≥) 392,00
Mayores de 18 años (Minusvalía ≥ 75 % y necesidad de tercera persona) 588,00

 

Kausatzailearen seme-alaba edo ardurapean hartutako adingabekoak izateagatik ez izateari hutsagatik irabazizko lana egitea, norberaren edo besteren kontura, betiere prestazioaren onuradunarekin bizi den jarraitu eta urteko diru-sarrerak sortu zuten, urteko lan etekin gisa, ehuneko ehun urteko lanbidearteko gutxieneko soldata gainditzen ez bada.
 
El salario mínimo interprofesional está fijado para 2019 en 900,70 euros/mes (12.600,00 euros/año).
 
Ordainketak jasotzeko ezintasuna duten 18 urtetik gorako seme-alaba bakoitzeko, ez da bateragarria izatea, edo urteko aldetik, kotizatu gabekoen modalitatean, jubilazio edo elbarritasun erretiroduna izatea eta laguntzako pentsioen onuraduna/45 legeak araututako 1960ko uztailaren 21eko eta beste hainbat laguntza gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko eta hirugarren pertsona batek, edo legeak ezarritako 13, 1982ko apirilaren 7koa, minusbaliodunak gizarteratzeari buruzkoa.
 
Eskaera inprimaki ofizialean egin beharko dela, horretarako ezarritako Mutualitate Orokor Judizialak, bertan adierazten den dokumentazioarekin batera.
 
Dicho impreso puede obtenerse en la propia Mutualidad (Servicio Centrales y Delegaciones Provinciales) y descargarse de la Web de Mugeju.