Ajuda per fill a càrrec amb discapacitat

La prestació consisteix en una assignació econòmica mensual, per fill o menor acollit amb discapacitat, que s'estableix en funció de la seva edat, del grau d'incapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Prestació per fill a càrrec discapacitat (Any 2021)
GRUP: Causants Import mensual de la prestació
Menors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 33%) 83,33
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 65 % ) 392,00
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 75 % i necessitat de tercera persona) 598,80

El causant no perd la condició de fill o menor acollit a càrrec pel nero fet de realitzar un treball lucratiu, sempre que continuï vivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos anuals del causant, en concepte de rendiments del treball, no superin el 100% del salari mínim interprofessional.

Aquesta prestació és incompatible amb la condició, per part del fill, de pensionista de jubilació o invalidesa en la modalitat no contributiva i amb la condició de beneficiari de les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, o dels subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, establerts en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.

 

NORMATIVA

La Llei 31/1991, 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 1992, va establir en l'àmbit de Mugeju la prestació per fill a càrrec amb discapacitat, com a modalitat de les prestacions familiars per fill a càrrec.

Els articles 12.1, f) i 21.3 del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 recullen expressament, entre les prestacions de Mugeju, les “prestacions familiars per fill a càrrec amb discapacitat”, remetent per a la seva regulació al Capitulo IX del Titulo II del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

El Reial decret 1335/2005, dictat en l'àmbit del Règim General de la Seguretat Social, desenvolupa la normativa legal per fill a càrrec amb discapacitat.

El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011), regula aquesta prestació en els seus articles 109 i 110. 

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)