Prestació per fill a càrrec discapacitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La Llei 31/1991, 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 1992, va establir en l'àmbit de Mugeju la prestació per fill a càrrec amb discapacitat, com a modalitat de les prestacions familiars per fill a càrrec.
 
Els articles 12.1, f) i 21.3 del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 recullen expressament, entre les prestacions de Mugeju, les “prestacions familiars per fill a càrrec amb discapacitat”, remetent per a la seva regulació al Capitulo IX del Titulo II del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.
El Reial decret 1335/2005, dictat en l'àmbit del Règim General de la Seguretat Social, desenvolupa la normativa legal per fill a càrrec amb discapacitat.

 
El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011), regula aquesta prestació en els seus articles 109 i 110. 

 
La prestació consisteix en una assignació econòmica mensual, per fill o menor acollit amb discapacitat, que s'estableix en funció de la seva edat, del grau d'incapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Prestació per fill a càrrec discapacitat (Any 2021)
GRUP: Causants Import mensual de la prestació
Menors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 33%) 83,33
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 65 % ) 399,20
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 75 % i necessitat de tercera persona) 598,80

 

El causant no perd la condició de fill o menor acollit a càrrec pel nero fet de realitzar un treball lucratiu, per compte propi o aliena, sempre que continuï vivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos anuals del causant, en concepte de rendiments del treball, no superin el 100 per cent del salari mínim interprofessional.
 
El salari mínim interprofessional està fixat per 2021 en 950,00 euros/mes (13.300,00 euros/any).
 
La percepció de les assignacions econòmiques per fill a càrrec amb discapacitat major de 18 anys, és incompatible amb la condició, per part del fill, de pensionista de jubilació o invalidesa en la modalitat no contributiva i amb la condició de beneficiari de les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, o dels subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, establerts en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
 
La sol·licitud haurà de formular-se en l'imprès oficial establert per la Mutualitat General Judicial a aquest efecte, acompanyada de la documentació que el mateix s'indica.
 
Dita impresa pot obtenir-se en la pròpia Mutualitat (Servei Centrals i Delegacions Provincials) i descarregar-se de la Web de Mugeju.