Erditze multipleko kasuetan Laguntza Ekonomikoak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Laguntza hauek, honako bi ezaugarri ditu:

  • Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza motak

Su regulación básica está contenida en los Arts. 111 al 117 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. (BOE 04/08/2011)

Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

Tendrán derecho a este subsidio, los mutualistas, en los casos de maternidad por parto múltiple o de acogimiento preadoptivo o permanente múltiple o de paternidad o maternidad por adopción múltiple.

Es compatible con la prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

La cuantía del subsidio será la cantidad resultante de multiplicar por 42 (seis semanas del descanso obligatorio) el haber regulador correspondiente al año del hecho causante del cuerpo al que pertenezca el mutualista, dividiendo a su vez ese resultado por 365. El producto se multiplicará por el número de hijos, a partir del segundo que nazcan en un mismo parto o de menores adoptados o acogidos simultáneamente:

Amatasunagatiko sorospen berezia, erditze anizkoitza izanez gero.

Laguntza = (x 42 egun duen gertakizunaren egunean egin zuten/365 egun) x (1 - batera seme-alaba kopurua)
Taldea 2019 Arautzen duela (euro/urte)
A1 41.807,75
A2 32.903,75
B 28.812,57
C1 25.270,64
C2 19.993,26

A1: Karrera Judizial eta Fiskal Karreran, Idazkaritza Judizialak, auzitegi-medikuak INT. eta adituen eta urteko C.F.
A2: Kudeaketa prozesal eta administratiboko kidegoa, Gorputza eta Gorputz, INT. teknikari espezialisten eta bake-epaitegietako idazkarien 7.000 biztanletik gorako udalerriak).
C1: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del INT y CF.
C2: Laguntza judizialeko kidegoa.

Ordainketa bakarreko prestazioa da erditze anizkuna zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldata (multiplo batera, azken hori finkatutako koefiziente bat) eginez ateratzen den arabera, urteko aldi berean jaiotako haurren kopurua.

Erditze anitzeko ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa

Ordainketa bakarreko prestazio hau jasotzeko eskubidea izango dute, eta mutualista, zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik kasuetan, konpentsatu egin dute, neurri batean, igoera eragiten dituen gastuak eta familien bi seme-alaba edo gehiago jaiotzen hartzeko zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Es compatible con el subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

La prestación consiste en un pago único, cuya cuantía será el pago de 4, 8 o 12 veces el salario mínimo profesional mensual vigente el día de nacimiento o fecha de la resolución judicial de adopción, según sean 2,3 o más hijos causantes

Odolekoak hala adoptatutakoak edo gehiagoko minusbaliotasun batek seme-alaben% 33 irudian, bi bailiran zenbatuko dira.

Jaiotako seme-alabak Hileko zenbatekoa (urteko LGS baino. 2019. Urtea zenbatekoa
12 01/01 Eta 31 bitartean egindako///eragileak 2019 2019
2 4 3.600,00 euroko
3 8 7.200,00 euro
4 edo gehiago 12 10.800,00 euro

900 Euro/hilean LGSREN 2019-. ED/1.462 2018ko abenduaren 21eko