Ajuda per part múltiple

Aquestes ajudes comprenen dues prestacions diferenciades, que són compatibles entre si:

  • Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples.

  • Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

La seva regulació bàsica està continguda en els articles 111 al 117 del Reglament del Mutualisme Judicial.

 

 

Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple

Tenen dret a aquest subsidi els mutualistes en els casos de maternitat per part múltiple o d'acolliment preadoptiu o permanent múltiple o de paternitat o maternitat per adopció múltiple.

La quantia del subsidi és la quantitat resultant de multiplicar per 42 (sis setmanes del descans obligatori) l'haver-hi regulador corresponent a l'any del fet causant del cos al que pertanyi el mutualista, dividint al seu torn aquest resultat per 365. El producte es multiplicarà pel nombre de fills, a partir del segon que neixin en un mateix part o de menors adoptats o acollits simultàniament.

Subsidi = (haver-hi regulador en el dia del fet causant x 42 dies / 365 dies) x (Nº fills simultanis - 1)
Grup Haver-hi Regulador 2021 (euros/any)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Secretariat Judicial, Mèdics Forenses i Facultatius de l'INT. i C.F.
A2: Cos de Gestió Processal i Administrativa, Cos de Tècnics Especialistes d'INT i CF i Cos de Secretaris de Jutjats de Pau de municipis de més de 7.000 habitants.
C1: Cos de Tramitació Processal i Administrativa i Cos d'Ajudants de Laboratori de l'INT i Cf.
C2: Cos d'Auxili Judicial.

 

 

Prestació econòmica de pagament únic per part múltiple

Tenen dret a aquesta prestació de pagament únic els mutualistes en els casos de maternitat per part o d'adopció múltiple.

La prestació consisteix en un pagament únic, la quantia del qual és el pagament de 4, 8 o 12 vegades el salari mínim professional mensual vigent el dia de naixement o data de la resolució judicial d'adopció, segons siguin 2, 3 o més fills causants. Els fills nascuts o adoptats que estiguin afectats per una discapacitat igual o superior al 33 per cent computen doble.

Nº de fills nascuts Nº de vegades de l'import mensual del S.M.I. Imports l'any 2021
Fets causants entre 01/01/2021 i 31/12/2021
2 4 3.800,00 euros
3 8 7.600,00 euros
4 i més 12 11.400,00 euros

S.M.I. 2019-  900€/mes. RD 1462/2018, de 21 de desembre

 

 

COM SE SOL·LICITEN

Els mutualistes han de sol·licitar aquestes ajudes a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-les de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)