Ajuda per naixement o adopció

Prestació per naixement o adopció de fill, en els supòsits de família nombrosa, família monoparental, i mare discapacitada. El Reglament del Mutualisme Judicial regula aquesta prestació en el seu article 118, reconeixent-se en els mateixos termes i condicions que els previstos per al Règim General de la Seguretat Social:

  • Per ser perceptor d'aquesta prestació, els ingressos anuals del beneficiari (en el supòsit de convivència del pare i de la mare, es computaran conjuntament els de tots dos) no hauran de superar en 2020, la quantia de 12.424,00 euros, incrementada en un 15 per 100 per cada fill a càrrec, a partir del segon, aquest inclòs.

  • Quan es tracti de famílies nombroses, el límit d'ingressos ascendeix en 2020 a 18.699,00 euros, incrementant-se en 3.092,00 euros per cada fill a càrrec a partir del cuarto, aquest inclòs. Aquests límits d'ingressos s'actualitzen anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. A l'efecte de la consideració de família nombrosa, s'estarà al que es disposa en la Llei 40/2003, de protecció de famílies nombroses.

  • S'entén per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que constitueix el sustentador únic de la família.

  • En cas de mare amb discapacitat: serà beneficiària sempre que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.

 

Aquesta prestació s'abona en un pagament únic, la quantia del qual ascendeix a 1.000,00 euros.

 

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)