Atenció a persones majors

Aquesta prestació està dirigida a atendre estats de necessitat d'els qui han aconseguit una determinada edat, sofreixen deficiències psicofísiques que els impedeixen el desenvolupament normal de la vida diària, i manquen de recursos suficients per fer front a aquest estat.

Requisits: ser mutualista (titular o beneficiari) en alta en la Mutualitat, tenir 70 anys o més, tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 65%, i no estar culpable en incompatibilitat.

L'import de l'ajuda es determina en funció del nivell d'ingressos, conforme als criteris i en funció del barem establerts en la Convocatòria.

Aquesta ajuda és incompatibles amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi coincidència quant al subjecte i fet causant.

 

NORMATIVA

Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)