Atenció a persones amb discapacitat

Prestació dirigida a ajudar a sufragar el cost de serveis, activitats o mitjos tècnics requerits per a l'atenció a persones amb discapacitat.

Requisits:

  • Ser mutualista (titular o beneficiari) en situació d'alta.

  • Estar afectat per una discapacitat amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

  • Estar acreditada la procedència dels serveis contemplats en aquest programa mitjançant informe de facultatiu especialista o responsable de l'assistència al beneficiari de l'ajuda.

  • En casos d'estimulació precoç, que l'edat del beneficiari sigui inferior a 7 anys.

L'import de l'ajuda es determina en funció del nivell d'ingressos, calculat conforme als criteris i en funció del barem establerts en la Convocatòria.

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi coincidència quant al subjecte i fet causant.

 

NORMATIVA

Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)