Atenció a persones drogodependents

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Aquesta prestació està dirigida a contribuir a la rehabilitació de les persones que es trobin en una situació de drogodependència.

Poden formular sol·licitud d'ajuda els mutualistes i els titulars no mutualistes que es trobin en situació d'alta. Seran beneficiaris d'aquestes ajudes els mutualistes, els titulars no mutualistes, i els beneficiaris inclosos en el document d'afiliació de tots dos.

Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi coincidència quant al subjecte i fet causant.

L'import de la quantia mensual es fixarà en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem establerts en la Convocatòria.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)