Atenció a persones drogodependents

Prestació dirigida a contribuir a la rehabilitació de persones que es trobin en una situació de drogodependència.

Requisits: ser mutualista (titular o beneficiari) en alta en la Mutualitat i precisar un tractament integral de drogodependència dirigit a la rehabilitació i reinserció soci-laboral.

L'import de l'ajuda es determina en funció del nivell d'ingressos per persona, calculat conforme als criteris i el barem establerts en la Convocatòria.

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi coincidència quant al subjecte i fet causant.

 

NORMATIVA

Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)