Ajuda per gastos en material ortoprotésico

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Esta prestació està destinada a finançar parcialment els gastos en els quals els mutualistes hagen incorregut per l'adquisició, renovació i/o reparació de determinats productes ortoprotésicos com són: andadores, crosses amb tres o més partisques, órtesis cervicals, de mans, de braços, de genoll entre unes altres.

Poden formular sol·licitud d'ajuda els mutualistes titulars que estiguen en situació d'alta, i són destinataris d'estes ajudes tots els mutualistes (titulars i beneficiaris).

Estes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra dispensada o finançada amb fons públics, sempre que estiguen destinades a la mateixa finalitat i existisca coincidència quant al subjecte i fet causant.

L'import de la quantia mensual es fixarà en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem establits en la Convocatòria.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Prestacions complementàries: productes ortoprotésicos
veure: Prestacions complementàries: audiòfons, matalaf antiescaras, laringófono, mitjanes de compressió, etc.
veure: Fons d'assistència social: ajuda per malalties cròniques i oncològiques