Subsidis per incapacitat temporal i per risc durant l'embaràs i durant la lactància

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Situació d'incapacitat temporal

Es consideren en situació d'incapacitat temporal els funcionaris que hagen obtingut llicència per malaltia o accident que impedisquen el normal acompliment de les funcions públiques.

El dret al subsidi per incapacitat temporal a càrrec de Mugeju naix en concedir-se la pròrroga de llicència per malaltia corresponent al seté mes (durant els sis primers, els funcionaris de l'Administració de Justícia tenen dret a la totalitat de les retribucions).

La quantia del Subsidi és fixa i invariable, en tant este no s'extingisca, i serà la major de les dos cuantidades següents:

  • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou i triennis), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al primer mes de llicència.
  • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

L'import del Subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries integres corresponents al primer mes de llicència. Si la quantia del Subsidi resultara superior, el seu import es reduirà en l'excés.

El Subsidi s'extingix, entre altres causes, per:

  • Finalització de la llicència per malaltia.
  • Transcurs del termini màxim de durada d'incapacitat temporal, previst en el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.
  • Declaració de jubilació.
  • Defunció.

 

Situació de risc durant l'embaràs i durant la lactància natural

La situació de la mutualista que haja obtingut llicència per risc durant l'embaràs o durant el període de lactància natural de fill menor de nou mesos tindrà la mateixa consideració i efectes que la incapacitat temporal, amb la particularitat que la prestació econòmica equivalent al subsidi per Incapacitat Temporal consistix en un subsidi a càrrec de Mugeju en quantia igual al 100 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

 

COM SE SOL·LICITEN

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Accés a la sol·licitud en la seu electrònica