Subsidis per incapacitat temporal i per risc durant l'embaràs i durant la lactància

Situació d'incapacitat temporal

Es consideren en situació d'incapacitat temporal els funcionaris que hagin obtingut llicència per malaltia o accident que impedeixin el normal acompliment de les funcions públiques.

El dret al subsidi per incapacitat temporal a càrrec de la Mutualitat neix en concedir-se la pròrroga de llicència per malaltia corresponent al setè mes (durant els sis primers, els funcionaris de l'Administració de Justícia tenen dret a la totalitat de les retribucions).

La regulació bàsica del subsidi per incapacitat temporal està continguda en els articles 82 al 93 del Reglament del Mutualisme Judicial

La quantia del subsidi és fixa i invariable, i serà la major de les dues quantitats següents:

  • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou i triennis), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al primer mes de llicència.

  • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

L'import del subsidi no podrà ser superior a les retribucions complementàries integres corresponents al primer mes de llicència; per tant, en el cas que l'import calculat resulti superior, el seu import es reduirà en l'excés.

El subsidi s'extingeix, entre altres causes, per:

  • Finalització de la llicència per malaltia.

  • Transcurs del termini màxim de durada d'incapacitat temporal, previst en el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.

  • Declaració de jubilació.

  • Defunció.

 

Situació de risc durant l'embaràs i durant la lactància natural

La situació de la mutualista que hagi obtingut llicència per risc durant l'embaràs o durant el període de lactància natural de fill menor de nou mesos tindrà la mateixa consideració i efectes que la incapacitat temporal, amb la particularitat que la prestació econòmica equivalent al subsidi per Incapacitat Temporal consisteix en un subsidi a càrrec de Mugeju en quantia igual al 100 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

 

COM SE SOL·LICITEN

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Accés a la sol·licitud a la seu electrònica