Fons d'Assistència Social

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajudes econòmiques per a situacions excepcionals d'extrema necessitat en la qual puguin trobar-se els mutualistes o els seus beneficiaris, dins de les limitacions pressupostàries

Objecte

Concedir ajudes econòmiques que atendran, fins a on aconsegueixi pressupostàriament, les circumstàncies especials i d'extrema necessitat en què puguin trobar-se els mutualistes, derivades de situacions com les següents:

 • Malaltia celíaca.
 • Malalties cròniques i oncològiques.
 • Estats d'extrema necessitat.

Requisits generals

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en sobrevenir l'estat o situació de necessitat i que mantingui aquesta condició al moment de sol·licitar l'ajuda.
 • Les despeses efectuades pels quals se sol·licita l'ajuda s'han d'haver produït en l'exercici en el qual se sol·licita l'ajuda.

Documentació

 • Sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar de la pàgina web d'aquesta Mutualitat, o obtenir-se en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar, de l'exercici immediat anterior al que se sol·licita l'ajuda o signatura de l'autorització a Mugeju, que figura en la mateixa sol·licitud, perquè pugui obtenir aquestes dades de l'Administració Pública corresponent.
 • Factures originals justificatives de la despesa.
 • Informes mèdics o de qualsevol altre tipus que justifiqui la situació patida.

Termini de presentació

 • De l'1 de gener al 31 de desembre de l'any en curs.

Resolució i recurs

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de Resolució: 6 mesos.
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia.