Ajuda per malalties cròniques i oncològiques

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajuda econòmica que atén, fins a on aconsegueixi pressupostàriament, circumstàncies especials derivades de malalties cròniques i oncològiques. Poden ser causants d'aquestes ajudes tots els mutualistes (titulars i beneficiaris).

Poden sol·licitar aquesta ajuda els mutualistes titulars que es trobessin en situació d'alta en sobrevenir l'estat o situació de necessitat i que mantinguin aquesta condició al moment de sol·licitar l'ajuda.

Aquestes ajudes són incompatibles amb qualssevol altres percebudes d'altres organismes públics o privats, sempre que estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi identitat de subjecte i de fet causant.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Accés a la sol·licitud a la seu electrònica