Ajuda per malaltia celíaca

Ajuda econòmica que atén les circumstàncies especials en què puguin trobar-se els mutualistes, derivades de malaltia celíaca.

Seran causants d'aquesta ajudes els mutualistes, els titulars no mutualistes, i els beneficiaris inclosos en els documents d'afiliació de tots dos.

Poden sol·licitar aquesta ajuda els mutualistes que es trobessin en situació d'alta en sobrevenir l'estat o situació de necessitat i que mantinguin aquesta condició al moment de sol·licitar l'ajuda.

Aquesta ajuda és incompatible amb qualssevol altres percebudes d'altres organismes públics o privats, sempre que estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi identitat de subjecte i de fet causant.

 

NORMATIVA

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Accés a la sol·licitud a la seu electrònica