Ajuda per a despeses de sepeli

Aquesta ajuda es concedeix en els casos de defunció de mutualistes (titulars o beneficiaris), sempre que es trobin en situació d'alta al moment de la feta defunció.

La quantia d'aquesta ajuda està establerta en Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat:

  • En el supòsit de la defunció del mutualista: 250 euros. No obstant això, si l'ajuda correspon a la persona que s'hagi fet càrrec de les despeses de sepeli, la quantia a concedir serà l'import de la factura amb el límit de 250 euros.

  • En el supòsit de la defunció del titular no mutualista o beneficiari: 150 euros. No obstant això, si l'ajuda correspon a la persona que s'hagi fet càrrec de les despeses de sepeli, la quantia a concedir serà l'import de la factura amb el límit de 150 euros.

Poden percebre aquesta ajuda:

  1. En el supòsit de defunció del mutualista titular per dret propi, les següents persones, segons l'ordre de preferència excloent que s'indica: 1º) el cònjuge vidu no separat judicialment; 2º) Els fills que estiguessin inclosos com a beneficiaris en el seu Document d'Afiliació; en aquest cas la sol·licitud haurà de formular-se pel fill de major edat, entenent-se que ho fa en nom de tots; i 3º) la persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli, mitjançant factura original.

  2. Si el mort és un titular per dret derivat: la persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli mitjançant factura original.

  3. En el cas de la defunció d'un beneficiari: el titular del Document d'Afiliació en el qual aquell figuri inclòs.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Informació sobre la defunció