Subsidio de xubilación

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A Prestación social de SUBSIDIO DE XUBILACIÓN é unha prestación de pago único, correspondente ao grupo de “prestacións sociais”, actualmente recollidas no artigo 12.1,e do TR das disposicións legais vixentes sobre Réxime Especial de Seguridade Social do Persoal ao servizo da Administración de Xustiza (aprobado por R.D. Lexislativo 3/2000) e anteriormente previstas no artigo 10.1,e) do R.D. Lei 16/1978 (creador da Mutualidade Xeral Xudicial).

A prestación está regulada polo artigo 103 (Asistencia ao Xubilado) do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo. BOE de 4/8/2011), sendo beneficiarios da mesma unicamente os mutualistas que se xubilen con carácter forzoso por razón de idade, así como os que se xubilen por incapacidade permanente para o servizo, ao chegar á data de cumprimento da idade de xubilación forzosa. De acordo con o previsto na Disposición final terceira do Real Decreto polo que se aproba o citado Regulamento, este entrou en vigor o día seguinte ao da súa publicación o Boletín Oficial do Estado.
 

Beneficiarios

Terán dereito ao percibo do Subsidio de Xubilación os funcionarios que, estando en situación de activo, servizos especiais ou excedencia voluntaria por coidado de familiares ou por razón de violencia de xénero e ostentando a condición de mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial, xubílense:

a) Con carácter forzoso por razón de idade.

b) Por incapacidade, ao chegar á data de cumprimento da idade de xubilación forzosa.
 

Contido da axuda

A Axuda consiste no pago, por unha soa vez, do dobre do importe íntegro dunha mensualidade ordinaria das retribucións básicas que figuren na última nómina que se percibiu en activo.

Prazo de presentación da solicitude

a) No caso de xubilados forzosos por idade: seis meses, contados a partir do día seguinte ao da data fixada para a dita xubilación. 
b) No caso de xubilados por incapacidade permanente para o servizo: seis meses, contados a partir do día seguinte ao da data de cumprimento da idade fixada para a xubilación forzosa por idade no Corpo ou Escala de pertenza do funcionario.
 

Caducidade do dereito

Transcorrido o prazo de seis meses indicado no apartado anterior producirase a caducidade do dereito.