Funtsa bereziko Mugeju

Zerbitzu hau gomendatu

La Disposición Adicional Vigésima primera de la Ley 50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, posibilitó la constitución del Fondo Especial de Mugeju y la consiguiente integración en el mismo de las Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia.

Según las previsiones contenidas en dicho precepto, por Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, de 3 de febrero de 1989 y de 27 de marzo de 1992, se llevó a efecto, respectivamente, la integración en el Fondo Especial de MUGEJU de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, de la de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y de la Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Arau horien arabera integratzeko:

 • Irudian dauden kolektiboen Únicamente ziren erakunde horiek Funts Berezia mutuales irudian, 1984ko abenduaren 31 da. Beraz, ezin dira bazkide mutualista handiak eragin ondoren adierazitako egunean.
 • A los socios mutualistas y beneficiarios de las antiguas Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia se les garantiza a través del Fondo Especial los derechos a las prestaciones que se especifican en los Acuerdos de Integración y en los términos y cuantías en ellos fijados.
 • De acuerdo con las citadas normas, las prestaciones de pago único se reconocen en la cuantía vigente en 31 de diciembre de 1984.
 • Pentsioak zenbatekoak hasieran onartu eta indarrean 1984ko abenduaren 31, zati berdinetan, hurrengo bost urteetan reduciéndose %20an iritsi arte, azken horietatik, 1973ko abenduaren 31n indarrean dauden kopuruak, horiek bermatuta, estatuak .

Iraunkortasuna eta prestazioak jasotzeko eskubidea mantentzea, funts bereziaren (borondatezkoa, contemplándose ondorioz, funts bereziaren hitzarmenetan sartu den “ Mutualista, funts bereziaren baja eman ditzakete, edozein unetan, eta aurrez aitortutako irabazien galera ” eskubiderik kuoten itzulketa.

Halaber, Mutualitate horiek erregelamenduetan dira mutualista kuotak ez ordaintzeagatik izateari, eta, horregatik, borondatezko baja ondorio berberak.

Integrazioaren bidez, MUGEJU prestazio horiek eragindako kideei aitortzen Direnean, zenbatekoari dagokionez, baldintza desberdinak izan daitezkeen eta Mutualitatearen bakoitzerako, baina guztiek beren araudietan jasotako erretiro pentsioak, alarguntza, zurztasuna, bekak eta laguntzak, umezurtzek ikasketak heriotzagatik. Bertan zehazten diren prestazioak, ordainketa bakarreko ordainketa periodikoa eta bereizi behar ditugu, eta pentsioak.

Oinarrizko araudia

 • Hogeigarren Xedapen Gehigarria/urteko aurrekontu orokorren legeko lehen 50 1984; 1985, Mugeju deFondo egoera berezia ezarri zen bertan, justizia administrazioko funtzionarioen mutualitateak dira integratzea.
 • Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000.
 • Orden de 30 de mayo de 1987, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, por el que se integra la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial. (BOE 13/06/1.987).
 • 1989Ko apirilaren 10eko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko otsailaren 3ko ministroen kontseiluak 1989ko dekretua, justizia administrazioko funtzionarioak biltzen aurreikuspeneko mutualitateak, Mutualitate Orokor Judizialak bereziko edukian. (BOE, 1989/04/17).
 • 1992Ko maiatzaren 18ko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko martxoaren 27ko ministroen kontseiluak 1992ko biltzen duen Ongintzako mutualitateari justizia administrazioko laguntzaileen hondoan, Mutualitate Orokor Judizialak berezia. (BOE 08 06// 1992).
 • Udal funtzionarioen mutualitateak justiziaren Ongintzazko araudia, maiatzaren 6ko aginduaren bidez onartu zen.
 • Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia, aprobado por Orden de 24 de abril de 1974.
 • Reglamento de la Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia (aprobado por Decreto de 1776/1971, de 1 de julio).

Kudeaketa eta izapidetzea

 • Eskaera orria. Laguntza eskaerak, Mutualitate Orokor Judizialak bete behar zuten Funts Berezia den inprimakia efectuarse bakoitzerako. izan ere, inprimaki horietan derrigorrezko dokumentazioa eskariak acompañarse adierazten da.
  Inprimaki horien obtenerse daitezke eta mutualitatearen probintzia zerbitzuetan Biltzen dituen ordezkaritzetan, bai descargarse Mugeju Web orrian.
   
 • Aurkezteko epea:  Conforme a lo previsto en los Reglamentos de las Mutualidades Integradas:
  • Heriotzarengatiko laguntza eskatzeko eskubidea du bost urte igarotzen direnean preskribatuko direla (alegia, eta horren arrazoia aurreikuspeneko mutualitateak. justizia, al año en la laguntzaileak.
  • Pentsioen eskatzeko eskubidea preskribatu egingo da bost urteko epean, gertakizun horiek aurrera alegia, justizia eta mutualitateen Udal osagarriak, baina ez dira horretarako (urteko ordainsarien erreklamazio horiek gertaera hasita. Ez dago pentsioen aurreikuspeneko mutualitateak eskatzeko preskripzio epea, nahiz eta atzeraeragina gabe emango da, baldin eta eskaera egin zuten aurrera urtebete igaro ondoren horien arrazoia.