Pensións de viuvez e orfandade

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Causantes e beneficiarios

A pensión de viuvez cáusana a favor do cónxuxe sobrevivente quen ostenten a condición de afiliado/mutualista no momento do feito causante (o falecemento), implicando iso cotizar ininterrompidamente ata a data da súa xubilación ou ata a do seu falecemento, no suposto de producirse este en situación de activo.
Os Regulamentos das Mutualidades Integradas contemplan as pensións de viuvez/orfandade como unha cadea sucesora: o mutualista, ao falecer,  causa a favor do cónxuxe sobrevivente pensión de viuvez, accedendo os orfos á este pensión tras a morte deste último (a pensión de viuvez distribúese entre aqueles).

Obviamente, os orfos acceden directamente á pensión tras a morte do mutualista cando este faleza sen deixar cónxuxe.

Na Mutualidade de Previsión son beneficiarios os fillos menores de vinte e cinco anos, así como os maiores da este idade incapacitados para o traballo e con ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional. Nas Mutualidades de Xustiza Municipal e de Auxiliares o son os menores de dezaoito anos na primeira e de vinte e un na segunda, os incapacitados para o traballo e os maiores das referidas idades (solteiros ou viúvos) con ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional.

Natureza xurídica

Do mesmo xeito que as pensións de xubilación, teñen a natureza de públicas, estando por iso suxeitas ás normas sobre límites de percepción e concorrencia aplicable a tales pensións. (Ver o epígrafe “Natureza xurídica” das apartado “Pensións de xubilación”).

Contías

Os importes destas pensións veñen fixados nos mesmos termos que as de xubilación (por Corpos/Escalas nas Mutualidades de Previsión e Xustiza Municipal; e por Corpos e anos de cotización na de Auxiliares).

Os importes íntegros mensuais (14 pagas anuais) oscilan, na Mutualidade de Previsión, entre os 122,35 euros (contía inicial) e 57,10 euros (contía final), para os Corpos Superiores, e os 81,56 euros (contía inicial) e 30,05 euros (contía final), para os da categoría inferior.

Nesta Mutualidade a pensión de orfandade (importe da pensión de viuvez distribuída entre os orfos absolutos que reúnan os requisitos previstos reglamentariamente) extínguese ao cumprir o beneficiario os 25 anos de idade. No entanto, o seu Regulamento prevé a concesión dunha pensión de orfandade aos maiores da este idade, incapacitados para o traballo e carentes de medios económicos (ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional) nas contías de 57,10 (pensión inicial) e 18, 03 euros (pensión final) 

Na Mutualidade de Xustiza Municipal, a contía integra mensual da pensión está fixada en función do Grupo (Grupo 1º: Maxistrados, Xuíces, Fiscais e Secretarios; Grupo 2º: Secretarios de Xulgados de Paz, Oficiais, Auxiliares e Axentes) nel que se inclúa  o mutualista, sendo de 36,06 euros (contía inicial) e 12,02 (contía final), para o Grupo 1º, e de 30,05 (contía inicial) e 9,02 (contía final), para o Grupo 2º.

Na Mutualidade de Auxiliares, as táboas de pensións (unha por cada Corpo integrado na mesma: Médicos Forenses, Oficiais, Auxiliares e Axentes) teñen fixados os importes das mesmas (contías iniciais) en función da pensión basee correspondente a cada Corpo e dos anos completos de cotización (a contía inicial da pensión é a resultante de incrementar a pensión basee nun 2 por cento da mesma, sendo o incremento mínimo do 20 por cento, aplicable aos mutualistas con menos de 10 anos de cotización).

As pensións iniciais oscilan entre as contías mínimas de 75,66,  72,33,   69,55, e 61,21 euros mensuais, para os Corpos de Médicos Forenses, Oficiais, Auxiliares e  Axentes, respectivamente, e os 119,80, 114,52,  110,12 e 96,91 euros mensuais, para os mesmos Corpos no suposto de 45 anos de cotización.

Nesta Mutualidade as contías finais das pensións (aplicables, tras o proceso de redución previsto nos Acordos de Integración, a partir do quinto ano posterior ao da data de arranque) son do mesmo importe para as viúvas dos mutualistas de todos o  Corpo (25,84).

Recoñecemento e pago (aplicación das normas sobre límite de percepción e concorrencia de pensións públicas).

Ver mesmo epígrafe nas apartado “Pensións de xubilación”