Alarguntza eta zurztasun

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

La pensión de viudedad la causan a favor del cónyuge superviviente quienes ostenten la condición de afiliado/mutualista en el momento del hecho causante (el fallecimiento), implicando ello haber cotizado ininterrumpidamente hasta la fecha de su jubilación o hasta la de su fallecimiento, en el supuesto de haberse producido éste en situación de activo.
Los Reglamentos de las Mutualidades Integradas contemplan las pensiones de viudedad/orfandad como una cadena sucesora: el mutualista, al fallecer,  causa a favor del cónyuge superviviente pensión de viudedad, accediendo los huérfanos a dicha pensión tras la muerte de éste último (la pensión de viudedad se distribuye entre aquellos).

Obviamente, los huérfanos acceden directamente a la pensión tras la muerte del mutualista cuando este fallezca sin dejar cónyuge.

En la Mutualidad de Previsión son beneficiarios los hijos menores de veinticinco años, así como los mayores de dicha edad incapacitados para el trabajo y con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. En las Mutualidades de Justicia Municipal y de Auxiliares lo son los menores de dieciocho años en la primera y de veintiuno en la segunda, los incapacitados para el trabajo y los mayores de las referidas edades (solteros o viudos) con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Izaera juridikoa

Erretiro pentsioak irudian bezala, herri izaera dute, eta muga hori jaso eta aplikatu beharreko arauak betetzen dituzten pentsio horiek. (Ikus atala (Izaera juridikoa epigrafean “ ” “ ” Erretiro pentsioak).

Zenbatekoa

Los importes de estas pensiones vienen fijados en los mismos términos que las de jubilación (por Cuerpos/Escalas en las Mutualidades de Previsión y Justicia Municipal; y por Cuerpos y años de cotización en la de Auxiliares).

Hileko zenbatekoak Gordinak (14 pagatan) dira, aurreikuspeneko mutualitateak, 122,35 euro artean (hasierako zenbatekoa) eta 57,10 euro (azken zenbatekoa), Goiko gorputzetan, eta 81,56 euro (hasierako zenbatekoa) eta 30,05 euro (azken zenbatekoa), eta horietarako beheko kategorian.

Mutualitate horietan umezurtzen pentsioa (umezurtz erabatekoak ditu alarguntasun pentsioaren zenbateko hori erregelamenduz ezarritako beharkizunak biltzen badituzte banatuta) al da 25 urte bete ditu onuradunak. nolanahi ere, aurreikusten diren erregelamenduak emateko umezurtz-pentsioa zaharragoak, eta lanerako ezinduta dauden baliabide ekonomikoak (dirusarrerak lanbidearteko gutxieneko soldata baxuagoak al) zenbatekoetan 57,10 (hasierako pentsioa) eta 18 (3) (azkena))

Mutualitateak, Udal justiziaren, hileko pentsioaren zenbateko osoa urteko itsatsita dago Taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, Epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake epaitegietako Idazkariak, ofizial, laguntzaile eta agenteen) mutualistak bertan sartzen den eta 36,06 euro (hasierako zenbatekoa) eta 12,02 (azken zenbatekoa), lehen talderako, 30,05 (hasierako zenbatekoa) eta 9,02 (azken zenbatekoa), 2. talderako.

Mutualitateak, laguntzaileak, pentsioen taulak (kidego bakoitzeko bat beraren barruan, Auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak) finkatutako zenbatekoak berdinak dira (hasierako zenbatekoa) pentsioaren arabera bakoitzari dagokion kotizazio oinarria eta Gorputz urte osoak (pentsioaren zenbatekoa izango da hasierako pentsioa ehuneko 2a gehitu oinarria bera da, gutxienez 100eko 20 urteko hazkundea, eta dagokion kotizazio mutualisten 10 urte baino gutxiago).

Las pensiones iniciales oscilan entre las cuantías mínimas de 75,66,  72,33,   69,55, y 61,21 euros mensuales, para los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y  Agentes, respectivamente, y los 119,80, 114,52,  110,12 y 96,91 euros mensuales, para los mismos Cuerpos en el supuesto de 45 años de cotización.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (irudian), emakume alargunak dira urteko zenbateko bereko Kidego guztietako mutualisten (25,84).

Reconocimiento y pago (aplicación de las normas sobre límite de percepción y concurrencia de pensiones públicas).

Ikus epigrafe horretan atalean “ ” erretiro pentsioak