Alarguntza eta zurztasun

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

La pensión de viudedad la causan a favor del cónyuge superviviente quienes ostenten la condición de afiliado/mutualista en el momento del hecho causante (el fallecimiento), implicando ello haber cotizado ininterrumpidamente hasta la fecha de su jubilación o hasta la de su fallecimiento, en el supuesto de haberse producido éste en situación de activo.
Mutualitateak alarguntasun pentsioak jasotzen Diren erregelamenduak, zurztasun edo ondorengo katea: mutualistak, hil. irudian, alarguntasun pentsioa (ezkontidea izan den alde, umezurtzen pentsioa Azken horretara sartuta hil ondoren (horien artean dago alarguntasun pentsioa).

Jakina, umezurtzen pentsioa sartzen dira zuzenean hil ondoren utzi gabe hiltzen denean edo mutualista horretan (.

Onuradunak dira, hogeita bost urte baino gutxiagoko seme-alabak aurreikuspeneko mutualitateak, eta adin horretatik gorakoak, lanbide arteko gutxieneko soldata baino dirusarrera lanerako ezinduta irudian, justizia eta Osagarriak dira, mutualitateak. hemezortzi urte baino lehen eta bigarren solairuan, hogeita bat dira, eta horien artean dago lanerako ezinduta (ezkondu gabe alargun edo), lanbidearteko gutxieneko soldata baino dirusarrera irudian.

Izaera juridikoa

Al igual que las pensiones de jubilación, tienen la naturaleza de públicas, estando por ello sujetas a las normas sobre límites de percepción y concurrencia aplicable a tales pensiones. (Ver el epígrafe “Naturaleza jurídica” del apartado “Pensiones de jubilación”).

Zenbatekoa

Pentsio horien zenbatekoak zehaztuko dute baldintza beretan hartu (Udal - eta, kidegoak/eskalak, aurreikuspeneko mutualitateak, urteko kotizazioa eta laguntzaileen kidego bakoitzeko).

Los importes íntegros mensuales (14 pagas anuales) oscilan, en la Mutualidad de Previsión, entre los 122,35 euros (cuantía inicial) y 57,10 euros (cuantía final), para los Cuerpos Superiores, y los 81,56 euros (cuantía inicial) y 30,05 euros (cuantía final), para los de la categoría inferior.

Mutualitate horietan umezurtzen pentsioa (umezurtz erabatekoak ditu alarguntasun pentsioaren zenbateko hori erregelamenduz ezarritako beharkizunak biltzen badituzte banatuta) al da 25 urte bete ditu onuradunak. nolanahi ere, aurreikusten diren erregelamenduak emateko umezurtz-pentsioa zaharragoak, eta lanerako ezinduta dauden baliabide ekonomikoak (dirusarrerak lanbidearteko gutxieneko soldata baxuagoak al) zenbatekoetan 57,10 (hasierako pentsioa) eta 18 (3) (azkena))

En la Mutualidad de Justicia Municipal, la cuantía integra mensual de la pensión está fijada en función del Grupo (Grupo 1º: Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios; Grupo 2º: Secretarios de Juzgados de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes) en él que se incluya  el mutualista, siendo de 36,06 euros (cuantía inicial) y 12,02 (cuantía final), para el Grupo 1º, y de 30,05 (cuantía inicial) y 9,02 (cuantía final), para el Grupo 2º.

Mutualitateak, laguntzaileak, pentsioen taulak (kidego bakoitzeko bat beraren barruan, Auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak) finkatutako zenbatekoak berdinak dira (hasierako zenbatekoa) pentsioaren arabera bakoitzari dagokion kotizazio oinarria eta Gorputz urte osoak (pentsioaren zenbatekoa izango da hasierako pentsioa ehuneko 2a gehitu oinarria bera da, gutxienez 100eko 20 urteko hazkundea, eta dagokion kotizazio mutualisten 10 urte baino gutxiago).

Hasierako gutxieneko zenbatekoak 75,66 bitarteko pentsioak, 72,33, 69,55 eta 61,21 euro hilero, taldeek, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta Agenteak, hurrenez hurren, baita 119,80, 114,52, eta 110,12 96,91 euro hilean, 45 urtez kotizatu bada, Gorputz horiek.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (irudian), emakume alargunak dira urteko zenbateko bereko Kidego guztietako mutualisten (25,84).

Aitorpena eta ordainketa (arauak eta mugak betetzen duten aplikazio pentsio publikoen).

Ikus epigrafe horretan atalean “ ” erretiro pentsioak