Pensions de viduïtat i orfandat (Fons Especial)

Causants i beneficiaris

La pensió de viduïtat la causen a favor del cònjuge supervivent els qui ostentin la condició d'afiliat/mutualista del Fons Especial de MUGEJU al moment del fet causant (la defunció), implicant això haver cotitzat ininterrompudament fins avui de la seva jubilació o fins a la de la seva defunció, en el supòsit d'haver-se produït aquest en situació d'actiu.

Els Reglaments de les Mutualitats Integrades contemplen les pensions de viduïtat/orfandat com una cadena successora: el mutualista, en morir,  causa a favor del cònjuge supervivent pensió de viduïtat, accedint els orfes a aquesta pensió després de la mort d'aquest últim (la pensió de viduïtat es distribueix entre aquells).

Òbviament, els orfes accedeixen directament a la pensió després de la mort del mutualista quan aquest mori sense deixar cònjuge.

En la Mutualitat de Previsió són beneficiaris els fills menors de vint-i-cinc anys, així com els majors d'aquesta edat incapacitats per al treball i amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. En les Mutualitats de Justícia Municipal i d'Auxiliars el són els menors de divuit anys en la primera i de vint-i-u en la segona, els incapacitats per al treball, i els majors de les referides edats (solters o vidus) amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.

 

Naturalesa jurídica

Igual que les pensions de jubilació, tenen la naturalesa de públiques, estant per això subjectes a les normes sobre límits de percepció i concurrència aplicable a tals pensions.

Si un pensionista percep per un altre sistema públic (Classes Passives, Seguretat Social, etc.) pensió o pensions que aconsegueixen el límit màxim de percepció que anualment es fixa en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la pensió que li pogués correspondre en el Fons Especial se li reconeixerà, però, per efecte de la limitació, no li serà abonada.

 

Quanties

Els imports d'aquestes pensions venen fixats en els mateixos termes que les de jubilació (per Cossos/Escales en les Mutualitats de Previsió i Justícia Municipal; i per Cossos i anys de cotització en la d'Auxiliars).

Mutualitat de Previsió:

Els imports íntegres mensuals (14 pagues anuals) oscil·len, en la Mutualitat de Previsió, entre els 122,35 euros (quantia inicial) i 57,10 euros (quantia final), per als Cossos Superiors, i els 81,56 euros (quantia inicial) i 30,05 euros (quantia final), pels de la categoria inferior.

En aquesta Mutualitat la pensió d'orfandat (import de la pensió de viduïtat distribuïda entre els orfes absoluts que reuneixin els requisits previstos reglamentàriament) s'extingeix en complir el beneficiari els 25 anys d'edat. No obstant això, el seu Reglament preveu la concessió d'una pensió d'orfandat als majors d'aquesta edat, incapacitats per al treball i freturosos de mitjans econòmics (ingressos inferiors al salari mínim interprofessional) en les quanties de 57,10 (pensió inicial) i 18, 03 euros (pensió final).

Mutualitat de Justícia Municipal:

En la Mutualitat de Justícia Municipal, la quantia integra mensual de la pensió està fixada en funció del Grup (Grup 1º: Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris; Grup 2º: Secretaris de Jutjats de Paz, Oficials, Auxiliars i Agents) en ell que s'inclogui el mutualista, sent de 36,06 euros (quantia inicial) i 12,02 (quantia final), per al Grup 1º, i de 30,05 (quantia inicial) i 9,02 (quantia final), per al Grup 2º.

Mutualitat d'Auxiliars:

En la Mutualitat d'Auxiliars, les taules de pensions (una per cada Cos integrat en la mateixa: Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents) tenen fixats els imports de les mateixes (quanties inicials) en funció de la pensió basi corresponent a cada Cos i dels anys complets de cotització (la quantia inicial de la pensió és la resultant d'incrementar la pensió basi en un 2 per cent de la mateixa, sent l'increment mínim del 20 per cent, aplicable als mutualistes amb menys de 10 anys de cotització).

Les pensions inicials oscil·len entre les quanties mínimes de 75,66,  72,33, 69,55, i 61,21 euros mensuals, per als Cossos de Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents, respectivament, i els 119,80, 114,52, 110,12 i 96,91 euros mensuals, per als mateixos Cossos en el supòsit de 45 anys de cotització.

En aquesta Mutualitat les quanties finals de les pensions (aplicables, després del procés de reducció previst en els Acords d'Integració, a partir del cinquè any posterior al de la data d'arrencada) són del mateix import per a les vídues dels mutualistes de tots els Cossos (25,84).

 

Reconeixement i pagament (aplicació de les normes sobre límit de percepció i concurrència de pensions públiques)

La línia d'actuació de Mugeju és la següent:

  1. Reconeixement del dret a la pensió del Fons Especial, però sense abonament de la mateixa, quan l'import de les altres públiques declarades per l'interessat i que ja vènia percebent, o vagi a percebre, superi el limiti màxim de percepció de pensions públiques que figuri en la Llei de Pressupostos de l'any que correspongui.

  2. Reconeixement del dret i pagament minorat de la pensió, quan l'import de les altres pensions no arriba al limiti màxim de percepció, però en sumar la que li correspon en el Fons Especial si se supera el citat limiti.

  3. Reconeixement del dret a la pensió i pagament íntegre de la mateixa, quan la suma de totes les pensions públiques, inclosa la del Fons Especial, no arriba a superar el limiti màxim de percepció.

 

COM SE SOL·LICITEN

Aquestes pensions han de sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També es poden sol·licitar de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud de pensió de viduïtat (seu electrònica)

Més informació i accés a la sol·licitud de pensió d'orfandat (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Informació sobre la defunció