Pensions de viduïtat i orfandat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Causants i beneficiaris

La pensió de viduïtat la causen a favor del cònjuge supervivent els qui ostentin la condició d'afiliat/mutualista al moment del fet causant (la defunció), implicant això haver cotitzat ininterrompudament fins avui de la seva jubilació o fins a la de la seva defunció, en el supòsit d'haver-se produït aquest en situació d'actiu.
Els Reglaments de les Mutualitats Integrades contemplen les pensions de viduïtat/orfandat com una cadena successora: el mutualista, en morir,  causa a favor del cònjuge supervivent pensió de viduïtat, accedint els orfes a aquesta pensió després de la mort d'aquest últim (la pensió de viduïtat es distribueix entre aquells).

Òbviament, els orfes accedeixen directament a la pensió després de la mort del mutualista quan aquest mori sense deixar cònjuge.

En la Mutualitat de Previsió són beneficiaris els fills menors de vint-i-cinc anys, així com els majors d'aquesta edat incapacitats per al treball i amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. En les Mutualitats de Justícia Municipal i d'Auxiliars el són els menors de divuit anys en la primera i de vint-i-u en la segona, els incapacitats per al treball i els majors de les referides edats (solters o vidus) amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.

Naturalesa jurídica

Igual que les pensions de jubilació, tenen la naturalesa de públiques, estant per això subjectes a les normes sobre límits de percepció i concurrència aplicable a tals pensions. (Veure l'epígraf “Naturalesa jurídica” de l'apartat “Pensions de jubilació”).

Quanties

Els imports d'aquestes pensions venen fixats en els mateixos termes que les de jubilació (per Cossos/Escales en les Mutualitats de Previsió i Justícia Municipal; i per Cossos i anys de cotització en la d'Auxiliars).

Els imports íntegres mensuals (14 pagues anuals) oscil·len, en la Mutualitat de Previsió, entre els 122,35 euros (quantia inicial) i 57,10 euros (quantia final), per als Cossos Superiors, i els 81,56 euros (quantia inicial) i 30,05 euros (quantia final), pels de la categoria inferior.

En aquesta Mutualitat la pensió d'orfandat (import de la pensió de viduïtat distribuïda entre els orfes absoluts que reuneixin els requisits previstos reglamentàriament) s'extingeix en complir el beneficiari els 25 anys d'edat. No obstant això, el seu Reglament preveu la concessió d'una pensió d'orfandat als majors d'aquesta edat, incapacitats per al treball i freturosos de mitjans econòmics (ingressos inferiors al salari mínim interprofessional) en les quanties de 57,10 (pensió inicial) i 18, 03 euros (pensió final) 

En la Mutualitat de Justícia Municipal, la quantia integra mensual de la pensió està fixada en funció del Grup (Grup 1º: Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris; Grup 2º: Secretaris de Jutjats de Paz, Oficials, Auxiliars i Agents) en ell que s'inclogui  el mutualista, sent de 36,06 euros (quantia inicial) i 12,02 (quantia final), per al Grup 1º, i de 30,05 (quantia inicial) i 9,02 (quantia final), per al Grup 2º.

En la Mutualitat d'Auxiliars, les taules de pensions (una per cada Cos integrat en la mateixa: Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents) tenen fixats els imports de les mateixes (quanties inicials) en funció de la pensió basi corresponent a cada Cos i dels anys complets de cotització (la quantia inicial de la pensió és la resultant d'incrementar la pensió basi en un 2 per cent de la mateixa, sent l'increment mínim del 20 per cent, aplicable als mutualistes amb menys de 10 anys de cotització).

Les pensions inicials oscil·len entre les quanties mínimes de 75,66,  72,33,   69,55, i 61,21 euros mensuals, per als Cossos de Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i  Agents, respectivament, i els 119,80, 114,52,  110,12 i 96,91 euros mensuals, per als mateixos Cossos en el supòsit de 45 anys de cotització.

En aquesta Mutualitat les quanties finals de les pensions (aplicables, després del procés de reducció previst en els Acords d'Integració, a partir del cinquè any posterior al de la data d'arrencada) són del mateix import per a les vídues dels mutualistes de tots els  Cos (25,84).

Reconeixement i pagament (aplicació de les normes sobre límit de percepció i concurrència de pensions públiques).

Veure mateix epígraf en l'apartat “Pensions de jubilació”