Pensió de jubilació (Fons Especial)

Causants i beneficiaris

Per causar dret a la pensió cal ostentar la condició de mutualista d'alguna de les tres Mutualitats integrades en Fons Especial de MUGEJU al moment del fet causant, la qual cosa implica haver cotitzat ininterrompudament fins avui de jubilació.

  • Mutualistes jubilats forçosos per edat o incapacitat: Se'ls reconeix la pensió a partir del mes següent al de la jubilació.

  • Mutualistes jubilats voluntaris (funcionaris amb 30 o més anys de serveis i, almenys, 60 d'edat, segons l'article 28.1 b) del Text Refós de la Llei de Classes Passives), l'edat de les quals de jubilació forçosa està fixada en els 65 anys: Se'ls reconeix la pensió amb efectes del mes següent al de la jubilació.

  • Mutualistes jubilats voluntaris (funcionaris amb 30 o mes anys de serveis i, almenys, 60 d'edat, segons l'article 28.1 b) del Text Refós de la Llei de Classes Passives) pertanyents a Cossos l'edat dels quals de jubilació forçosa aquesta fixada als 70 anys (Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris): Per a aquest grup s'aplica en els propis termes en què apareixen redactats els articles 42 i 19 dels Reglaments de les Mutualitats de Previsió i Justícia Municipal, respectivament, a tenor dels quals el jubilat voluntari no entrarà en el gaudi de la pensió fins que compleixi l'edat assenyalada per a la jubilació forçosa, tret que, en produir-se aquella, tingués 40 o més anys de serveis i, almenys, 65 d'edat. (Criteri del Servei Jurídic de l'Estat en Informe interessat a aquest efecte).

 

Naturalesa jurídica

Les pensions del Fons Especial tenen el caràcter de públiques i, per tant estan subjectes a les normes sobre límit de percepció i concurrència aplicables a tals pensions.

Si un pensionista percep per un altre sistema públic (Classes Passives, Seguretat Social, etc.) pensió o pensions que aconsegueixen el límit màxim de percepció que anualment es fixa en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la pensió que li pogués correspondre en el Fons Especial se li reconeixerà, però, per efecte de la limitació, no li serà abonada.

 

Quanties

Els imports de les pensions estan fixades per Cossos / Escales en les Mutualitats de Previsió i Justícia Municipal; i per Cossos i anys de cotització la d'Auxiliars.

Mutualitat de Previsió:

En la Mutualitat de Previsió, els imports íntegres mensuals (14 pagues anuals) oscil·len entre els 220,23 euros (quantia inicial) i 114,19 euros (quantia final), per als Cossos Superiors, i els 130,50 euros (quantia inicial) i 60,10 euros (quantia final), pels de la categoria inferior.

Mutualitat de Justícia Municipal:

En la Mutualitat de Justícia Municipal, la quantia integra mensual de la pensió està fixada en funció del Grup (Grup 1º: Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris; Grup 2º: Secretaris de Jutjats de Paz, Oficials, Auxiliars i Agents) en el qual s'inclogui el mutualista, sent de 66,11 euros (quantia inicial) i 36,06 (quantia final), per al Grup 1º, i de 54,09 (quantia inicial) i 25,24 (quantia final), per al Grup 2º.

Mutualitat d'Auxiliars:

En la Mutualitat d'Auxiliars, les taules de pensions (una per cada Cos integrat en la mateixa: Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents) tenen fixats els imports de les mateixes (quanties inicials) en funció de la pensió basi corresponent a cada Cos i dels anys complets de cotització (la quantia inicial de la pensió és la resultant d'incrementar la pensió basi en un 2 per cent de la mateixa per cada any de cotització, sent l'increment mínim del 20 per cent (aplicable als mutualistes amb menys de 10 anys de cotització).

Les pensions inicials oscil·len entre les quanties mínimes de 120,54, 106,64, 95,04, i 83,45 euros mensuals, per als Cossos de Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents, respectivament, i els 190,86, 168,85, 150,48 i 132,13 euros mensuals, per als mateixos Cossos en el supòsit de 45 anys de cotització.

En aquesta Mutualitat les quanties finals de les pensions (aplicables, després del procés de reducció previst en els Acords d'Integració, a partir del cinquè any posterior al de la data d'arrencada) són del mateix import per als mutualistes de cada Cos (37,56, 36,06, 32,45 i 30,05, per a Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents, respectivament).

 

Reconeixement i pagament (aplicació de les normes sobre límit de percepció i concurrència de pensions públiques)

La línia d'actuació de Mugeju és la següent:

  1. Reconeixement del dret a la pensió del Fons Especial, però sense abonament de la mateixa, quan l'import de les altres públiques declarades per l'interessat i que ja vènia percebent, o vagi a percebre, superi el limiti màxim de percepció de pensions públiques que figuri en la Llei de Pressupostos de l'any que correspongui.

  2. Reconeixement del dret i pagament minorat de la pensió, quan l'import de les altres pensions no arriba al limiti màxim de percepció, però en sumar la que li correspon en el Fons Especial si se supera el citat limiti.

  3. Reconeixement del dret a la pensió i pagament íntegre de la mateixa, quan la suma de totes les pensions públiques, inclosa la del Fons Especial, no arriba a superar el limiti màxim de percepció.

 

COM SE SOL·LICITA

Aquesta prestació ha de sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També es pot sol·licitar de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Informació sobre la jubilació