Auxilio por defunción (Fondo Especial)

Para causar dereito á prestación de pago único “Auxilio por Defunción” é preciso ostentar a condición de mutualista dalgunha das Mutualidades integradas no Fondo Especial de MUGEJU no momento do feito causante (o falecemento), o que implica cotizar ininterrompidamente ata a data de xubilación (ou ata a de falecemento, no caso de producirse en activo).

O auxilio por defunción está fixado nos seguintes importes:

 1. Mutualidade de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza = 6.010,12 euros

 2. Mutualidade Benéfica de Funcionarios de Xustiza Municipal = 3.005,06 euros

 3. Mutualidade Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza = 4.207,08 euros

Salvo nos supostos de rescate da prestación polo propio mutualista, previstos reglamentariamente, este auxilio percibirano os beneficiarios do mutualista ao seu falecemento. Considéranse beneficiarios:

 1. O designado ou designados expresamente polo mutualista

 2. Se o mutualista non fixese expresa designación, consideraranse beneficiarios as persoas que a seguir se relacionan, segundo a seguinte orde de preferencia excluínte:

  1. O cónxuxe viúvo non separado xudicialmente

  2. Os fillos e, só en concorrencia con eles, os fillos de fillos falecidos, conforme ás regras do Código Civil

  3. Os pais, se dependesen economicamente do mutualista falecido

  4. Os netos orfos e desamparados

 3. A falta de designación expresa e dos parentes aludidos, os Regulamentos do tres Mutualidades facultan á Xunta de Goberno (hoxe Xerente de Mugeju) para conceder ata a metade do Auxilio á persoa que sufragase os gastos de enterro e funeral do mutualista falecido.

 

COMO SE SOLICITA

Este auxilio debe solicitarse a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén se poden solicitar de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)

 

OUTRA INFORMACIÓN RELACIONADA

ver: Información sobre a defunción