Auxili per defunció (Fons Especial)

Per a causar dret a la prestació de pagament únic “Auxili per Defunció” cal ostentar la condició de mutualista d'alguna de les Mutualitats integrades en Fons Especial de MUGEJU en el moment del fet causant (la defunció), la qual cosa implica haver cotitzat ininterrompudament fins hui de jubilació (o fins a la de defunció, en el cas de produir-se en actiu).

L'auxili per defunció està fixat en els següents imports:

 1. Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia = 6.010,12 euros

 2. Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal = 3.005,06 euros

 3. Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia = 4.207,08 euros

Excepte en els supòsits de rescat de la prestació pel propi mutualista, previstos reglamentàriament, este auxili ho percebran els beneficiaris del mutualista a la seua defunció. Es consideren beneficiaris:

 1. El designat o designats expressament pel mutualista

 2. Si el mutualista no haguera fet expressa designació, es consideraran beneficiaris les persones que a continuació es relacionen, segons el següent orde de preferència excloent:

  1. El cònjuge viudo no separat judicialment

  2. Els fills i, solament en concurrència amb ells, els fills de fills morts, conforme a les regles del Codi Civil

  3. Els pares, si depengueren econòmicament del mutualista mort

  4. Els nets orfes i desemparats

 3. A falta de designació expressa i dels parents al·ludits, els Reglaments de les tres Mutualitats faculten a la Junta de Govern (hui Gerent de Mugeju) per a concedir fins a la mitat de l'Auxili a la persona que haguera sufragat els gastos d'enterrament i funeral del mutualista mort.

 

COM SE SOL·LICITA

Este auxili ha de sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També es poden sol·licitar de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Informació sobre la defunció