Auxili per defunció (Fons Especial)

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Per causar dret a la prestació de pagament únic “Auxili per Defunció” cal ostentar la condició de mutualista d'alguna de les Mutualitats integrades en Fons Especial de MUGEJU al moment del fet causant (la defunció), la qual cosa implica haver cotitzat ininterrompudament fins avui de jubilació (o fins a la de defunció, en el cas de produir-se en actiu).

L'auxili per defunció està fixat en els següents imports:

 1. Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia = 6.010,12 euros
 2. Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal = 3.005,06 euros
 3. Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia = 4.207,08 euros

Excepte en els supòsits de rescat de la prestació pel propi mutualista, prevists reglamentàriament, aquest auxili ho percebran els beneficiaris del mutualista a la seva defunció. Es consideren beneficiaris:

 1. El designat o designats expressament pel mutualista
 2. Si el mutualista no hagués fet expressa designació, es consideraran beneficiaris les persones que a continuació es relacionen, segons el següent ordre de preferència excloent:
  1.  El cònjuge vidu no separat judicialment
  2. Els fills i, solament en concurrència amb ells, els fills de fills morts, conforme a les regles del Codi Civil
  3. Els pares, si depenguessin econòmicament del mutualista mort
  4. Els nets orfes i desemparats
 3. Mancant designació expressa i dels parents al·ludits, els Reglaments de les tres Mutualitats faculten a la Junta de Govern (avui Gerent de Mugeju) per concedir fins a la meitat de l'Auxili a la persona que hagués sufragat les despeses d'enterrament i funeral del mutualista mort.

 

COM SE SOL·LICITA

Aquest auxili ha de sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També es poden sol·licitar de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)