Resolución sobre as vías para a presentación de solicitudes de prestacións complementarias

En data 23 de xuño de 2022 publicouse no Boletín Oficial da Estado resolución do Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial do 9 de xuño de 2022, na que se establecen as vías para a presentación de solicitudes de prestacións complementarias. Esta resolución, que entra en vigor o día seguinte ao da súa publicación, derroga os apartados 4.1 e 4.2 do ordinal primeiro da resolución da Mutualidade Xeral Xudicial con data do 4 de decembro de 2019, pola que se actualizou a regulación das este prestacións complementarias. As principais novidades da nova resolución son as seguintes: 

  • Para os mutualistas en activo, non se admitirá outra forma de presentación das solicitudes de prestacións complementarias máis que a vía telemática, a través da sede electrónica.

  • Para os mutualistas que non estean en activo, e aqueloutros que, a pesar de estar en activo xustifiquen a imposibilidade de facer uso da vía telemática, admitirase a presentación en formato papel.

  • Desaparece a limitación actual de presentación das solicitudes en formato papel só durante determinados meses, podendo facerse todos os días do ano.

As axudas económicas ás que afecta a nova resolución son as mesmas que as establecidas na resolución con data 4 de decembro de 2019, é dicir:

  • Concesión de axudas económicas para a compra ou aluguer de produtos ortopédicos e no seu caso reparacións, segundo o catálogo de material ortoprotésico da Mutualidade.

  • Concesión de axudas económicas para prestacións dentarias, oftalmológicas e outras prestacións complementarias.

Para máis información das concretas axudas económicas incluídas neste ámbito, así como para realizar o pedimento telemático das este axudas, os mutualistas deberán acceder á Sede Electrónica da Mutualidade por medio de esta ligazón, realizando a súa solicitude a través da pestana "En liña".