Resolució sobre les vies per a la presentació de sol·licituds de prestacions complementàries

En data 23 de juny de 2022 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat resolució del Gerent de la Mutualitat General Judicial de 9 de juny de 2022, en la qual s'establixen les vies per a la presentació de sol·licituds de prestacions complementàries. Esta resolució, que entra en vigor l'endemà al de la seua publicació, deroga els apartats 4.1 i 4.2 de l'ordinal primer de la resolució de la Mutualitat General Judicial de data 4 de desembre de 2019, per la qual es va actualitzar la regulació d'aquestes prestacions complementàries. Les principals novetats de la nova resolució són les següents: 

  • Per als mutualistes en actiu, no s'admetrà una altra forma de presentació de les sol·licituds de prestacions complementàries més que la via telemàtica, a través de la seu electrònica.

  • Per als mutualistes que no estiguen en actiu, i aquells altres que, malgrat estar en actiu justifiquen la impossibilitat de fer ús de la via telemàtica, s'admetrà la presentació en format paper.

  • Desapareix la limitació actual de presentació de les sol·licituds en format paper només durant determinats mesos, podent fer-se tots els dies de l'any.

Les ajudes econòmiques a les quals afecta la nova resolució són les mateixes que les establides en la resolució de data 4 de desembre de 2019, és a dir:

  • Concessió d'ajudes econòmiques per a la compra o lloguer de productes ortopédicos i si escau reparacions, segons el catàleg de material ortoprotésico de la Mutualitat.

  • Concessió d'ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions complementàries.

Per a més informació de les concretes ajudes econòmiques incloses en este àmbit, així com per a realitzar la petició telemàtica d'aquestes ajudes, els mutualistes hauran d'accedir a la Seu Electrònica de la Mutualitat per mitjà de este enllaç, realitzant la seua sol·licitud a través de la pestanya "Online".