Reconeixement de subsidis per incapacitat temporal

S'ha publicat resolució del Gerent de la Mutualitat General Judicial de data 23 de desembre de 2021, sobre el reconeixement del subsidi per incapacitat temporal previst en l'article 86.b) del Reglament del mutualisme judicial aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol.