Declaració responsable vacunació persones de molt alt risc

Recomanar esta notícies

Com a continuació de la comunicació del passat dia 9 d'abril, s'ha definit el procediment d'actuació per a recopilar les dades precises d'aquells mutualistes i beneficiaris que s'han de tindre en compte en la priorització de la vacunació, conforme a les condicions descrites en l'apartat cinqué del document d'Estratègia de vacunació enfront de Covid-19 a Espanya, de data 30/03/2021, en el qual es relacionen les persones que tenen un major risc de malaltia greu i mort davant una infecció per SARS-CoV 2.

Este procediment està inclòs en el Pla d'actuació que la MUGEJU ha elaborat per a col·laborar amb les autoritats sanitàries corresponents, facilitant la identificació dels mutualistes i beneficiaris que es troben en esta situació de molt alt risc.

Els mutualistes i beneficiaris inclosos en este grup d'alt reg deuran emplenar la declaració responsable que s'acompanya i fer-la arribar a la MUGEJU, al més prompte possible i per la via més ràpida, per algun dels següents mitjans:

  • Presencialment, en la seu central de MUGEJU o en qualsevol Delegació Provincial.
  • Per correu electrònic: mugeju@justicia.es.
  • Per fax: 91 435 63 61.
  • Per correu postal dirigit a la seu central de MUGEJU.
  • A través de la seu electrònica en el següent enllaç: https://sedemugeju.gob.es/declaracion-covid.

Este pla d'actuació de la MUGEJU no impedix que les autoritats sanitàries competents de cada Comunitat Autònoma puguen contactar directament amb els mutualistes o beneficiaris compresos en este grup qualificat d'alt risc.

Etiquetes

Contingut Relacionat per Etiquetes