Publicació en el BOE modificacions de les prestacions complementàries i ortoprotésicas

Els dies 18 i 19 de desembre s'han publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat tres Resolucions de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, de rellevància per al nostre col·lectiu.

Encara que referides a diferents prestacions i ajudes, totes elles guarden certa relació entre si pel que a continuació es dirà. Es tracta de les següents:

Resolució de 4 de desembre de 2019, per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries (dentarias, oftalmológicas i unes altres), i es generalitza la seua tramitació en format electrònic (BOE 18/12/2019)

Unificant tota la normativa de MUGEJU que fins ara venia regint estes prestacions, es reordenen i adapten la tramitació per a la concessió d'estes ajudes amb el propòsit de complir amb les previsions legals dirigides a introduir la tramitació electrònica en el nostre quefer com a organisme públic i para, simultàniament impulsar i promoure l'ús generalitzat de les noves tecnologies entre el nostre col·lectiu.

En este sentit, la Resolució establix que, a partir de l'1 de gener de 2020, les sol·licituds de les prestacions complementàries a les quals afecta, s'hauran de presentar a través de la seu electrònica de MUGEJU (https://sedemugeju.gob.es/), acompanyant en format electrònic la documentació exigida per a cada cas. No obstant açò, s'ha considerat raonable que, almenys en els primers estadis d'esta transformació procedimental, les i els mutualistes puguen presentar les seues sol·licituds davant els Servicis Centrals o les Delegacions Provincials de MUGEJU en format paper exclusivament durant els mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any natural.

Resolució de 4 de desembre de 2019, per la qual s'adapta la prestació de productes ortoprotésicos de dispensació ambulatòria integrants de la Cartera de Servicis Comuns de de el Sistema Nacional de Salut (BOE 18/12/2019) 

El seu objectiu és traslladar a la normativa de MUGEJU les disposicions contingudes en dos Ordes del Ministeri de Sanitat que modifiquen parcialment, actualitzant-ho, el catàleg comú de prestació ortoportésica, definint els tipus de productes que conté i els seus respectius imports màxims de finançament, la qual cosa comporta, d'una banda, l'obligada adaptació del procediment per a l'obtenció d'esta prestació, i per un altre, l'aportació pels mutualistes d'una part del cost d'alguns d'aquests productes, com vé succeint des de fa anys amb els usuaris del Règim General de la Seguretat Social, i que a partir de l'any pròxim afectarà a tot el col·lectiu integrant del Mutualisme Administratiu, MUGEJU, MUFACE i ISFAS.

Precisament per a pal·liar el mínim impacte que esta última mesura poguera tindre en el nostre col·lectiu s'ha previst la inclusió en el Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2020 d'una ajuda en els termes que a continuació es dirà.

Resolució de 4 de desembre de 2019, per la qual es convoquen les ajudes del Programa del Pla d'Atenció Soci-sanitària per a l'any 2020 (BOE 19/12/2019)

Com s'acaba d'anticipar, la principal novetat consistix a incorporar a les ajudes tradicionalment existents per este concepte, una nova plantejada per a minimitzar les conseqüències derivades de l'obligat establiment de l'aportació de l'usuari per a l'adquisició d'alguns dels productes ortoprotésicos inclosos, a partir de l'1 de gener de 2020, en el nostre Catàleg.

Així mateix, i com a ressenyable novetat procedimental, cal destacar que per al pròxim exercici s'ha suprimit la data establida com a límit per a la presentació de sol·licituds i, complint certs requeriments, ja no serà precisa l'aportació d'alguns documents exigits per a tramitar i resoldre el corresponent expedient.

Per tant, amb estes tres Resolucions MUGEJU actualitza la seua normativa interna, l'acomoda a la regulació general, i s'incorpora decididament als requeriments i innovacions derivats de l'ús de les noves tecnologies, facilitant de tal manera la tramitació dels expedients dirigits a l'obtenció de prestacions i ajudes de gran demanda entre el nostre col·lectiu.