Nota informativa relativa a la incorporació del sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors tipus flaix en pacients adults adscrits a Entitats Mèdiques per rebre assistència sanitària

La Resolució de 26 d'abril de 2019 de la Direcció general de Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia fa públic l'acord de la Comissió de prestacions, assegurament i finançament de 5 de novembre de 2018 i 29 de març de 2019, sobre el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors tipus flaix en adults en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut.

Aquesta prestació forma part del punt 6.4.1. de l'annex II de la cartera de serveis comuns d'atenció primària i del punt 1.4 de l'annex III de la cartera de serveis comuns d'atenció especialitzada del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre per la qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

De conformitat amb el que es disposa l'article 68.5 del Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del mutualisme judicial, i en la clàusula 2.2.2 del vigent concert per a l'assistència sanitària dels beneficiaris de MUGEJU, subscrit amb les Entitats Mèdiques, qualsevol nova tècnica de diagnòstic o tractament que aparegui després de la signatura del concert, seran mitjans obligatoris per a les Entitats Mèdiques quan les mateixes s'apliqui a pacients del Sistema Nacional de Salut.

Per als mutualistes que hagin optat per rebre l'assistència sanitària a través de les Entitats mèdiques, per Resolució de 5 de juny de 2019, la Gerència de MUGEJU ha acordat el següent:

A partir del 20 de Juny de 2019, les Entitats mèdiques facilitaran sense cost algun per al mutualista, el "sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix)" als mutualistes adults (de 18 anys o més) de MUGEJU, amb diabetis mellitus tipus 1 que realitzin teràpia intensiva amb insulina (múltiples dosis diàries o amb bomba d'insulina) i requereixin realitzar almenys sis puncions al dia per l'automonitorización de la glucosa en sang que es trobin entre els següents col·lectius:

  1. Pacients amb discapacitat visual o limitacions funcionals greus que els impossibiliti realitzar puncions digitals o amb trastorns funcionals cognitius que els impedeixi expressar la situació d'hipoglucèmia.
  2. Pacients que sofreixin hipoglucèmies de repetició, entenent per tals les que es produeixen almenys 4 vegades per setmana o quan tinguin un 10% dels valors de les lectures del glucómetro per sota de 70 mg/dl després de realitzar una mitjana de 6 controls de glucèmia capil·lar al dia.
  3. Pacients embarassades, així com les que planifiquin un embaràs natural o mitjançant reproducció humana assistida.
  4. Adolescents que superin els 17 anys i que vengen utilitzant el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix).

Tot això sense perjudici de l'actual implantació de la prestació en nens i adolescents de 4 a 17 anys que continuarà en les mateixes condicions.

Els mutualistes adscrits als serveis de salut de les Comunitats Autònomes o a l'INGESA podran accedir a aquesta prestació pels procediments i cronogramas que estableixin cada Comunitat Autònoma i l'INGESA.