Nota informativa sobre el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors

La Resolució de 28 d'agost de 2018, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, determina la submissió del sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix) a estudi de monitoratge.(BOE nº 226 de 18 de setembre de 2018).

Esta prestació forma part del punt 6.4.1. de l'annex II de la cartera de servicis comuns d'atenció primària i del punt 1.4 de l'annex III de la cartera de servicis comuns d'atenció especialitzada del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre per la qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització.

Esta prestació “sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix)”, es facilitaran, per part de les Entitats Mèdiques a tots els beneficiaris de MUGEJU, sense cost algun, que reunisquen els següents requisits:

Diagnòstic: Diabetis mellitus tipus 1, que requerisca múltiples dosis d'insulina

Edat: 4 a 17 anys (tots dos inclusivament)

Controls de glucèmia: més de 6 controls diaris

Este sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix) està inclosa en la cartera de servicis del Sistema Nacional de Salut, i per tant en el Concert d'Assistència Sanitària de mutualistes de MUGEJU vigent (clàusules 2.2.2, 2.8.3 b) i 2.10.5), i ha de ser subministrat per les Entitats Mèdiques als mutualistes de MUGEJU que reunisquen els requisits assenyalats anteriorment, sense cost algun per als mutualistes.

Els mutualistes que estiguen adscrits als Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes i a l'INGESA també podran accedir a esta nova prestació, pels procediments que establisquen cada Comunitat Autònoma i l'INGESA.