Nota informativa sobre el sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors

La Resolució de 28 d'agost de 2018, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, determina la submissió del sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix) a estudi de monitoratge.(BOE nº 226 de 18 de setembre de 2018).

Aquesta prestació forma part del punt 6.4.1. de l'annex II de la cartera de serveis comuns d'atenció primària i del punt 1.4 de l'annex III de la cartera de serveis comuns d'atenció especialitzada del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre per la qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

Aquesta prestació “sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix)”, es facilitaran, per part de les Entitats Mèdiques a tots els beneficiaris de MUGEJU, sense cost algun, que reuneixin els següents requisits:

Diagnòstic: Diabetis mellitus tipus 1, que requereixi múltiples dosis d'insulina

Edat: 4 a 17 anys (tots dos inclusivament)

Controls de glucèmia: més de 6 controls diaris

Aquest sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors (tipus flaix) està inclosa en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, i per tant en el Concert d'Assistència Sanitària de mutualistes de MUGEJU vigent (clàusules 2.2.2, 2.8.3 b) i 2.10.5), i ha de ser subministrat per les Entitats Mèdiques als mutualistes de MUGEJU que reuneixin els requisits assenyalats anteriorment, sense cost algun per als mutualistes.

Els mutualistes que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes i a l'INGESA també podran accedir a aquesta nova prestació, pels procediments que estableixin cada Comunitat Autònoma i l'INGESA.