Resolució de la Gerència de MUGEJU interpretant la clàusula 4.3.1 del concert per a l'assistència sanitària de beneficiaris per 2018 i anys successius

Amb data 18 d'octubre de 2018 la Gerència de la Mutualitat General Judicial ha aprovat una Resolució, interpretant la clàusula 4.3.1 del concert per a l'assistència sanitària de beneficiaris per 2018 i anys successius.

Mitjançant aquesta resolució s'identifiquen una sèrie de supòsits en els quals el mutualista i/o beneficiari fa ús de mitjans aliens a l'Entitat Mèdica i que, amb caràcter general, es consideren urgència vital. D'aquesta manera, s'aclareix el concepte d'urgència de caràcter vital establert en el concert per a l'assistència sanitària.

Arxius associats