Assistència Sanitària en l'estranger 2018

NOVA COMPANYIA PER A l'ANY 2018 PER A l'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN L'ESTRANGER

L'assistència sanitària a mutualistes de Mugeju en desplaçaments temporals a l'estranger per un període inferior o igual a 120 dies, per destinació o altres motius no laborals, durant l'any 2018 (de l'1 de gener al 31 de desembre), es prestarà en la forma i condicions establides en el contracte subscrit amb la companyia Caixa d'Assegurances Reunides, Companyia d'Assegurances i reassegurances, S.A. -CASER-

Nº de Pòlissa: 00001824

Data d'efecte i venciment: des de les 00:00 hores del 01/01/2018 a les 24:00 hores del 31/12/2018.

Telèfon per a la prestació de servicis: + 34  910551648