Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma

INTEGRACIÓ EN ELS SISTEMES DE RECEPTA ELECTRÒNICA DE LES CCAA

Les tres mutualitats administratives estem treballant per disminuir la mobilitat dels pacients que necessitin receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes. En aquest sentit, s'està treballant per incorporar, als mutualistes adscrits als diferents Serveis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes. Aquesta incorporació serà de manera extraordinària, mentre segueixi vigent l'estat d'alarma.

Durant l'estat d'alarma decretat en ocasió de la crisi sanitària internacional provocada per la propagació del Covid-19, les comunitats autònomes i les tres mutualitats administratives han arbitrat solucions provisionals alternatives. Sense ser un sistema permanent, sinó lligat a la crisi sanitària i l'estat d'alarma, en totes elles excepte a Madrid es garanteix que el mutualista farà l'aportació econòmica que li correspon segons medicament en l'àmbit MUGEJU.

De moment, els mutualistes adscrits als següents Serveis de Salut poden fer ús del sistema de recepta electrònica:

 • Servei Valencià de Salut: a partir del 27 de març de 2020
 • Servei Gallego de Salut: a partir del dia 1 d'abril de 2020
 • Servei Madrileny de Salut: a partir del 4 d'abril de 2020
 • Servei de Salut dels Illes Balears: a partir del 6 d'abril de 2020
 • Servei de Salut de Castella i Lleó: a partir del 9 d'abril de 2020.
 • Servei Basc de Salut: a partir del 16 d'abril de 2020
 • Servei Català de Salut: a partir del 20 d'abril de 2020.
 • Servei Murcià de Salut: a partir del 24 d'abril de 2020.
 • Servei Canari de Salut: a partir del 27 d'abril de 2020.

Els mutualistes adscrits a aquests Serveis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en aquestes CCAA, proveïts de la seva Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensin els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'aquesta manera obtenir els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.

Peculiaritat en la Comunitat Autònoma de Madrid

Els mutualistes que rebin l'assistència sanitària través del Servei Madrileny de Salut queden integrats en la recepta electrònica però hauran d'abonar el 100% del preu del medicament o producte sanitari al moment de la seva dispensació en l'oficina de farmàcia. Posteriorment, podran sol·licitar a MUGEJU a través del procediment de reintegrament de despeses de farmàcia, el percentatge de finançament d'aquests medicaments, segons siguin d'aportació normal (30%), d'aportació reduïda (10% del PVP amb un màxim de 4,24 euros per envàs) o exempts d'aportació en cas de productes dietoterápicos i nutrició enteral domiciliària i tires reactives.

No s'ha pogut establir l'aportació corresponent dels mutualistes, a causa de la impossibilitat per part del Col·legi Oficial de Farmacèutics de dur a terme els canvis necessaris en els sistemes electrònics de dispensació en les oficines de farmàcia.

Els mutualistes poden en tot cas, obtenir les seves receptes en format paper en aquest cas abonarà l'aportació que correspongui.

Aquest apartat es mantindrà actualitzat a mesura que MUGEJU vagi acordant amb els Serveis de Salut la incorporació dels nostres mutualistes en els sistemes de recepta electrònica.

Peculiaritat a Galícia

La singularitat és que el mutualista haurà de portar a la farmàcia, una vegada realitzada la prescripció electrònica pel facultatiu, les receptes en blanc de MUGEJU que es precisin, i en aquest cas abonarà l'aportació que li correspongui, sense necessitat de reintegrament posterior.

Peculiaritat a Castella-Lleó

Els mutualistes tindran accés a les receptes a través del mateix procediment que els usuaris de SACYL no inclosos en recepta electrònica: sol·licitar cita (per telèfon, APP mòbil o internet) amb el metge d'atenció primària. Des del centre de salut es contactarà amb el pacient telefònicament indicant-li la forma d'obtenir les receptes en paper. Aquestes receptes en paper seran RECEPTES DEL SACYL, i amb elles el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia.

 

INFORMACIÓ SOBRE REALITZACIÓ DE TEST DIAGNÒSTICS PER A la DETECCIÓ DEL NOU CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), I PER A la DETECCIÓ D'ANTICOSSOS.

Les proves diagnòstiques del coronavirus es realitzaran pels serveis públics de salut gestionats per les Comunitats Autònomes o per les entitats mèdiques (EEMM) concertades amb MUGEJU, sempre que es prescriguin per un facultatiu, d'acord amb les directrius, instruccions i criteris acordats a aquest efecte per l'autoritat sanitària competent, en els següents casos:

 1. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es trobi hospitalitzada o que compleixi criteris d'ingrés hospitalari.
 2. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi a algun dels següents grups: (a) personal sanitari i soci-sanitari, (b) altres serveis essencials.
 3. Es podrà considerar la realització del test diagnòstic en persones especialment vulnerables o residents en institucions tancades que presentin un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda independentment de la seva gravetat, després d'una valoració clínica individualitzada: 

  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/procedimiento_covid_19.pdf

Està indicada la utilització dels test per al diagnòstic de detecció d'anticossos per al diagnòstic de COVID 19 en:

 1. Àmbit hospitalari.
 2. Àmbit extrahospitalario:
  - Residència de persones majors i centres sociosanitaris.
  - Institucions penitenciàries: 
 3. En l'àmbit comunitari, si està garantida la capacitat de realitzar PCR, es podrà plantejar la utilització d'aquests test en pacients amb alta sospita clínica de diversos dies d'evolució després de l'inici de símptomes.

  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/guia_test_diagnosticos_serologicos_20200407.pdf

cal destacar que en aquests protocols no es contempla la realització de test serológicos o proves PCR en persones asimptomàtiques.

MUGEJU no  reintegra el cost dels tests de diagnòstic. 

Si s'ha realitzat la prova a través de mitjans privats, el/la mutualista podrà sol·licitar el seu reintegrament a l'entitat mèdica a la qual estigui adscrit/a, reintegrament que solament procedeix si va existir prescripció facultativa i la prova es va realitzar atenint-se als criteris fixats en els protocols per al diagnòstic del COVID 19 del Ministeri de Sanitat esmentats.

La realització de tests serológicos o proves PCR que s'hagin de practicar als mutualistes, en l'àmbit de la seva relació laboral de tornada al treball actiu, s'han de dur a terme, si escau, en el marc dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.
 

GESTIONS EN LES OFICINES DE MUGEJU

Per donar compliment a l'establert en el Reial decret 463/2020, la Gerència d'aquest organisme va dictar la Resolució de 30 de març de 2020, mitjançant la qual es tanquen les Delegacions Provincials de MUGEJU, mentre es mantingui la situació de l'estat d'alarma. Per tal motiu, els mutualistes afectats per aquest tancament podran dirigir-se per a les gestions i consultes més urgents mentre aquesta situació es mantingui, als Serveis Centrals de la Mutualitat, de forma telemàtica a través de la seu electrònica (https://sedemugeju.gob.es), telefònica al 91.586.0300 o per correu electrònic mugeju@justicia.es.

 

VISAT DE RECEPTES

Per facilitar l'accés als medicaments durant l'estat d'alarma, en el cas d'aquells especials la recepta dels quals necessita un segell de MUGEJU, s'ha aprovat, a través de l'Ordre Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social, l'exempció de visat de receptes mentre duri la seva vigència.

Això vol dir que a partir del 21 de març i durant el període de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, els mutualistes no hauran d'acudir a les oficines de MUGEJU per al segellat d'aquest tipus de receptes, sinó poden acudir directament a la farmàcia per obtenir aquells medicaments i productes  sanitaris que necessitaven visat previ, sempre  prescrita per facultatiu.

S'inclouen en aquesta mesura els absorbents per a incontinència d'orina,  determinades sondes que precisen visat i els productes dietètics per a nutrició enteral i tractaments dietoterápicos inclosos en la prestació  de productes dietètics de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

Així mateix s'inclouen les autoritzacions dels medicaments antitabac.
 

MEDICAMENTS DE DIAGNÒSTIC HOSPITALARI SENSE CUPÓ PRECINTO, DE DISPENSACIÓ EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

 1. Ampliació del termini de les autoritzacions: MUGEJU ha acordat ampliar els compromisos de pagament als hospitals de medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària actualment vigents, i l'autorització de les quals vencés en els mesos de març, abril i maig, en un termini de 12 mesos des del seu venciment.

  MUGEJU ha enviat a tots els hospitals en els quals s'està dispensant medicació d'aquest tipus, noves autoritzacions amb l'ampliació del termini esmentada.

 2. Dispensació de medicació per a dos mesos: Segons l'Ordre SND/293/2020 de 25 de març, els serveis de farmàcia hospitalària podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària per a dos mesos de tractament com a màxim. No obstant això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà reduir aquest període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es consideri necessari preservar la seva disponibilitat.

 

BAIXES DELS MUTUALISTES PER CORONAVIRUS

Quan un mutualista hagi de romandre en aïllament per sospita de símptomes compatibles amb Covid-19 i no pugui sortir del seu domicili, ha de  cridar als telèfons específics de la seva comunitat autònoma, prevists per a informació sobre coronavirus.

Els parts d'Incapacitat Temporal derivats de la infecció per coronavirus (per aïllament preventiu o per patir la malaltia) han de ser emplenats pels metges d'atenció primària dels serveis públics de salut en cas d'adscripció del mutualista al servei públic de salut de la comunitat autònoma, o pels metges d'atenció primària de les entitats mèdiques en el cas de mutualistes adscrits a entitats asseguradores.

Aquests parts de baixa es poden expedir amb posterioritat amb efectes retroactius per evitar que el pacient es vegi obligat a acudir a un centre de salut o a una consulta privada. En tot cas, s'aconsella comunicar aquesta circumstància a l'òrgan de personal que correspongui, segons els casos (TSJ, Fiscalia, Ministeri de Justícia, o Conselleria competent de les CCAA).

Els codis a utilitzar són els indicats per a aquest procediment especial pel Ministeri de Sanitat són els següents:

 • Si s'usa la CIE 10 ÉS: Contacte o exposició Z20.828, i en el cas d'infecció per coronavirus B34.2
 • Si s'usa la CIE 9 MC: Contacte o exposició V01.79, i en el cas d'infecció per coronavirus 079.82

 

HORMONA DEL CREIXEMENT

El 19 de març de 2020, la Direcció general de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat) va acordar que els tractaments d'hormona del creixement ja aprovats pel Comitè Assessor i els seguiments anuals del qual hagin de ser renovats durant el mes de març o posteriors mentre duri l'estat d'alarma, tindran un termini addicional de validesa de tres mesos.

 

ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS I POSTERIOR REEMBORSAMENT

Els mutualistes que, en cas d'haver adquirit el seu medicament sense prescripció en recepta de MUGEJU, poden sol·licitar posteriorment un reemborsament a través de la prestació de reintegrament de despeses de farmàcia (detallat a la pàgina web), sempre que el medicament estigui finançat pel sistema nacional de salut. Per a això, ha de presentar una factura original de l'oficina de farmàcia  i informe mèdic o prescripció, una vegada que puguin aconseguir-ho.

 

MUTUALISTES EN TRACTAMENT AMB HIDROXICLOROQUINA I CLOROQUINA

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha indicat, en el marc de l'estat d'alarma en què ens trobem, que les prescripcions de medicaments que continguin hidroxicloroquina/cloroquina com són els medicaments: Dolquine, Xanban, HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo Union, i Resochin, han de realitzar-se en les receptes oficials i ha d'acreditar-se que el pacient compleix els requisits establerts per a la seva prescripció.

Des de MUGEJU s'han remès per correu electrònic als mutualistes afectats una Declaració Responsable expedida per la Gerent d'aquest organisme, per ser presentada -juntament amb la recepta oficial de MUGEJU correctament emplenada- en l'oficina de farmàcia per a la dispensació de qualsevol dels medicaments assenyalats anteriorment.

Els mutualistes afectats per aquesta mesura que no haguessin rebut la Declaració Responsable han d'indicar-ho a través de correu electrònic: farmacia.mugeju@lista.justicia.es.

 

DISTRIBUCIÓ DE MASCARILLAS PER LES CC.AA

Catalunya

La distribució de les mascarillas als mutualistes adscrits al sistema de salut públic es realitza amb normalitat des del 23 d'abril de 2020; en el cas dels mutualistes adscrits a Entitats Mèdiques, serà a partir del 4 de maig de 2020, que és quan es preveu s'hagin solucionat els problemes d'identificació d'aquests mutualistes pel Catsalud.

A qui es poden dispensar mascarillas: a tots els mutualistes, tant adscrits al sistema públic de salut, com a Entitats Mèdiques.

Com es duu a terme la dispensació: el mutualista haurà de presentar en la farmàcia la seva Targeta Sanitària Individual (TSI) o, en defecte d'això, facilitar el seu Codi d'Identificació Personal (CIP) o CIP del Sistema Nacional de Salut (CIP-SNS) en el cas d'usuaris de Comunitats Autònomes diferents a Catalunya.

Els usuaris que no disposin de TSI, perquè no l'han tingut mai, poden demanar-la mitjançant el següent formulari, pensat per a la petició de la primera TSI https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/

Nombre de mascarillas que es dispensaran en cada entrega: l'usuari podrà recollir una* mascarilla per dispensació.

Quin serà el cost de les mascarillas: la primera mascarilla sempre serà gratuïta per a l'usuari, independentment del dia que la reculli. Les següents tindran un cost de 0,76 euros.

(*) En funció de la disponibilitat d'estocs, es valorarà ampliar a 2 mascarillas per dispensació.

Comunitat Valenciana

La comunitat autònoma ha començat una campanya d'entrega de mascarillas a la població vulnerable davant Covid-19 (>65 i comorbilidades en estats de salut 6 al 9 en < 65 anys). A través d'aquesta campanya es farà entrega de 3 mascarillas a cadascun dels pacient d'aquestes característiques en l'oficines de farmàcia. Els mutualistes adscrits al servei públic de salut i que es trobin dins d'aquest col·lectiu, poden beneficiar-se d'això acudint a la farmàcia amb la seva targeta sanitària.

Els mutualistes adscrits a entitats concertades rebran, en un parell de dies, un correu electrònic de MUGEJU indicant el nombre (SIP) que han d'aportar en la farmàcia per tenir accés a les mascarillas. Si dimarts que ve 28 d'abril no ha rebut el correu electrònic, o manca d'aquest mitjà, pot accedir al mateix per un dels següents mitjans:

 • A través de l'enllaç habilitat a la Calmi electrònica, el qual li informarà immediatament del nombre SIP.
 • A través del formulari web d'atenció al mutualista (ENLLAÇ). Se li respondrà per correu electrònic amb el nombre SIP.
 • Enviant un correu electrònic amb les seves dades a mugeju@justicia.es.

Canàries

Des del divendres 17/04, la comunitat autònoma ha engegat un protocol de venda en farmàcies de mascarillas a un preu màxim recomanat de 0,95€. Per accedir a aquests productes cal identificar-se amb la targeta sanitària o la de mutualista (afiliació).

Etiquetes