Información sobre coronavirus

Recomendar esta páxina

INFORMACIÓN XERAL E PROTOCOLOS DO MINISTERIO DE SANIDADE.

En España, a alerta sanitaria internacional decretada pola Organización Mundial da Saúde, debida á infección polo coronavirus (SARS-CoV-2), está coordinada polo Ministerio de Sanidade, en virtude do previsto no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, coa modificación efectuada por Real Decreto 465/2020 de  17 de  marzo. Poder consultar aquí.

O Ministerio de Sanidade, baixo a dirección do Presidente do Goberno, é o órgano competente para garantir os servizos sanitarios, e, no seu caso, para aplicar calquera das medidas previstas no art. 11 da Lei Orgánica 4/1981, de 1 de xuño, dos estados de alarma, excepción e sitio (https://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-1981-12774). Todos os recursos públicos e privados sanitarios e farmacéuticos poden ser mobilizados pola autoridade competente delegada para atender esta crise sanitaria, segundo o art. 13 do Real Decreto.

Os protocolos de actuación e información actualizada sobre a enfermidade pódense consultar na seguinte ligazón:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-China/home.htm

 

TELÉFONOS DE CONTACTO.

Os mutualistas (tanto os adscritos aos Servizos de Saúde dos CC.AA., como os adscritos a entidades médicas privadas), con síntomas compatibles cunha infección respiratoria aguda (inicio súbito de calquera dos seguintes síntomas: tose, febre, dificultade respiratoria/falta de aire),     deben chamar  en función do lugar onde se atopen-  aos teléfonos que as Comunidades     Autónomas han  disposto a estes efectos, e que se relacionan a continuación.

Os mutualistas adscritos a entidades médicas privadas poden tamén chamar aos teléfonos de     urxencia 24 horas das entidades que se relacionan máis abaixo, onde poderán recibir información     achega     da actuación a seguir.

En todo caso, as entidades médicas privadas serán as responsables de realizar o seguimento sanitario     posterior do mutualista afectado adscrito a conséntelas.

Teléfonos de atención coronavirus das Comunidades Autónomas:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-China/telefonos.htm

Teléfonos das entidades médicas privadas:

  Teléfono de urxencias Teléfono de información Páxina WEB.
ASISA

900 900 118

902 010 010

www.asisa.es

CASER 900 342 234 901 332 233

www.caser.es

DKV 900 300 799 902 499 600

www.dkvseguros.com/mugeju

MAPFRE 900 122 122 902 204 060 www.mapfre.com/salud
NOVA MUTUA SANITARIA 800 654 365 91 29080 75 www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju
SANITAS 900 842 025 902 50 07 42 www.sanitas.es/mugeju
SEGURCAIXA-ADESLAS 900 322 237 902 200 200 www.adeslas.es

 

REALIZACIÓN DE TEST DIAGNÓSTICOS PARA A DETECCIÓN DO COVID 19 E PARA A DETECCIÓN DE ANTICORPOS.

Os servizos de saúde das comunidades e cidades autónomas e as Entidades Médicas  concertadas con MUGEJU garantirán que en todos os niveis da asistencia, e de forma especial na atención primaria de saúde, a todo caso sospeitoso de COVID-19 realizaráselle unha proba diagnóstica por PCR ou outra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada, nas primeiras 24 horas desde o coñecemento dos síntomas.

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS POLOS CC.AA.

Cataluña.

A distribución das máscaras aos mutualistas adscritos ao sistema de saúde público realízase con normalidade desde o 23 de abril de 2020; no caso dos mutualistas adscritos a Entidades Médicas, será a partir do 4 de maio de 2020, que é cando se prevé solucionáronse os problemas de identificación destes mutualistas polo Catsalut.

As máscaras pódense  dispensar  a todos os mutualistas, tanto adscritos ao Sistema Público de Saúde, como a Entidades Médicas.

O mutualista deberá presentar na farmacia o seu Cartón Sanitario Individual (TSI) ou, na súa falta, facilitar o seu Código de Identificación Persoal (CIP) ou CIP do Sistema Nacional de Saúde (CIP-SNS) no caso de usuarios de Comunidades Autónomas diferentes a Catalunya.

Os usuarios que non dispoñan de TSI, porque non a tiveron nunca, poden pedila mediante o seguinte formulario, pensado para a petición da primeira TSI:
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/a-tsi/obtencio-tsi/

O usuario poderá recoller unha máscara por dispensación.

A primeira máscara será gratuíta para o usuario, independentemente do día que a recolla. As seguintes terán un custo de 0,76 euros.

Comunidade Valenciana.

A comunidade autónoma ha comezado unha campaña de entrega de máscaras á poboación vulnerable ante Covid-19 (>65 e comorbilidades en estados de saúde 6 ao 9 en 65 < anos). A través desta campaña farase entrega de 3 máscaras a cada un dos pacientes destas características nas oficinas de farmacia. Os mutualistas adscritos ao Servizo Público de Saúde e que se atopen dentro dese colectivo, poden beneficiarse diso acudindo á farmacia co seu cartón sanitario.

Os mutualistas adscritos a Entidades Médicas recibirán un correo electrónico de MUGEJU indicando o número (SIP) que deben achegar na farmacia para ter acceso ás máscaras. Se o vindeiro martes 28 de abril non recibiu o correo electrónico, ou carece deste medio, pode acceder ao mesmo por un dos seguintes medios:

Canarias.

Desde o venres 17 de abril, a comunidade autónoma ha posto en marcha un protocolo de venda en farmacias de máscaras a un prezo máximo recomendado de 0,95€. Para acceder a estes produtos hai que identificarse co cartón sanitario ou a de mutualista (afiliación).

Castela-A Mancha

A comunidade autónoma ha posto en marcha un protocolo para a distribución de máscaras á poboación a través das oficinas de farmacia. Para proceder á retirada das máscaras, os mutualistas deben presentar o seu cartón individual de afiliación á Mutualidade Xeral Xudicial.

 

COMO OBTER UNHA RECEITA MÉDICA SE NON SE PODE ACUDIR Ao MÉDICO: MUTUALISTAS ADSCRITOS A ENTIDADES MEDICAS PRIVADAS.

Para obter as receitas que se requiran, débese   contactar telefonicamente coas consultas médicas ou cos médicos privados e  solicitar indicacións dos medios que se atopen operativos, así como o procedemento a seguir.

No caso de non poder desprazarse á consulta médica, os médicos poden remitir receitas por correo electrónico.

Nese suposto, ao non constar a  prescrición  en receita oficial de talonario MUGEJU, a dispensación non leva o financiamento de MUGEJU e Ud. deberá pagar o total do prezo do medicamento ou produto  farmacéutico (PVP), e solicitar posteriormente o reintegro a MUGEJU da parte financiable por MUGEJU, a través da prestación de reintegro de gastos de farmacia (detallado na web), sempre  que o medicamento ou produto sanitario estea financiado. Coa solicitude debe acompañar a factura expedida pola farmacia e o informe médico coa prescrición, unha vez que poida conseguila.
https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacion-farmaceutica/reintegros-de-gastos-de-farmacia

A Cruz Vermella e o Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos subscribiron un acordo de colaboración para a entrega de medicamentos durante o estado de alarma a domicilios dos cidadáns en xeral  con problemas de mobilidade, persoas que padecen coronavirus ou presentan síntomas de enfermidade infecciosa, persoas en corentena ou con procesos crónicos complexos que lle fagan ser persoa de risco en relación co coronavirus. A posibilidade de entrega refírese a medicamentos con ou sen receita, xa sexa pública ou privada, electrónica ou en papel, así como outros produtos sanitarios e dietéticos. Para requirir este servizo, chame á farmacia e explique a súa situación, e se entra dentro dos supostos, beneficiarase dos termos deste acordo.
https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-saúde-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-vermella.pdf

 

COMO OBTER UNHA RECEITA MÉDICA SE NON SE PODE ACUDIR Ao MÉDICO: MUTUALISTAS ADSCRITOS A SERVIZOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Débese comprobar se está nalgunha Comunidade Autónoma na que estea operativa a receita electrónica. (Consultar o apartado seguinte).

No caso de non poder obter a receita por atoparse o centro de saúde non operativo, o mutualista  debe de porse en contacto telefónico co centro de saúde ou o teléfono de atención ao paciente e solicitar instrucións para obter a  receita en papel.

Cabe a opción de tentar que se dispense o medicamento na oficina de farmacia  abonando o prezo íntegro do medicamento ou produto sanitario (PVP) e posteriormente solicitar o reintegro á Mutualidade da parte financiable por MUGEJU, a través da prestación de reintegro de gastos de farmacia (detallado na web), sempre que o medicamento ou produto sanitario estea financiado. Coa solicitude debe acompañar a factura expedida pola farmacia e o informe médico coa prescrición,  unha vez que poida conseguila.

A Cruz Vermella e o Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos subscribiron un acordo de colaboración para a entrega de medicamentos durante o estado de alarma a domicilios dos cidadáns en xeral  con problemas de mobilidade, persoas que padecen coronavirus ou presentan síntomas de enfermidade infecciosa, persoas en corentena ou con procesos crónicos complexos que lle fagan ser persoa de risco en relación co coronavirus. A posibilidade de entrega refírese a medicamentos con ou sen receita, xa sexa pública ou privada, electrónica ou en papel, así como outros produtos sanitarios e dietéticos. Para requirir este servizo, chame á farmacia e explique a súa situación, e se entra dentro dos supostos, beneficiarase dos termos deste acordo.
https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-saúde-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-vermella.pdf

 

INTEGRACIÓN NOS SISTEMAS DE RECEITA ELECTRÓNICA DOS CC.AA.

Con obxecto de  diminuír a mobilidade dos pacientes que necesiten receitas aos centros de saúde de cada unha das Comunidades Autónomas, MUGEJU está  a traballar para incorporar aos mutualistas adscritos aos diferentes Servizos Públicos de Saúde nos sistemas de receita electrónica das diferentes Comunidades Autónomas. Esta incorporación será de maneira extraordinaria, mentres siga vixente o estado de alarma.

Sen ser un sistema permanente, senón ligado á crise sanitaria e o estado de alarma, nos CC.AA. que se relacionan a continuación salvo en Madrid garántese que o mutualista fará a achega económica que lle corresponde segundo medicamento no ámbito MUGEJU.

Polo momento, os mutualistas adscritos aos seguintes Servizos de Saúde poden facer uso do sistema de receita electrónica nos seguintes CC.AA.:

 • Servizo Valenciano de Saúde: a partir do 27 de marzo de 2020
 • Servizo Galego de Saúde: a partir do día 1 de abril de 2020
 • Servizo Madrileño de Saúde: a partir do 4 de abril de 2020
 • Servizo de Saúde de lles Illes Balears: a partir do 6 de abril de 2020
 • Servizo de Saúde de Castela e León: a partir do 9 de abril de 2020.
 • Servizo Vasco de Saúde: a partir do 16 de abril de 2020
 • Servizo Catalán de Saúde: a partir do 20 de abril de 2020.
 • Servizo Murciano de Saúde: a partir do 24 de abril de 2020.
 • Servizo Canario de Saúde: a partir do 27 de abril de 2020.
 • Servizo de Saúde de Castela-A Mancha: a partir de 19 de maio.
 • Servizo Andaluz de Saúde: a partir do 21 de maio.

Os mutualistas adscritos a estes Servizos de Saúde, poderán acudir ás oficinas de farmacia situadas nestes CC.AA., provistos do seu Cartón Sanitario Individual, para que lles dispensen os produtos farmacéuticos prescritos no sistema de receita electrónica, podendo deste xeito obter os seus produtos farmacéuticos nas mesmas condicións económicas que co anterior sistema de receita en papel de MUGEJU.

Peculiaridade na Comunidade Autónoma de Madrid.

Os mutualistas que reciban a asistencia sanitaria través do Servizo Madrileño de Saúde quedan integrados na receita electrónica pero terán que abonar o 100% do prezo do medicamento ou produto sanitario no momento da súa dispensación na oficina de farmacia. Posteriormente, poderán solicitar a MUGEJU a través do procedemento de reintegro de gastos de farmacia, a porcentaxe de financiamento deses medicamentos, segundo sexan de achega normal (30%), de achega reducida (10% do PVP cun máximo de 4,24 euros por envase) ou exentos de achega en caso de produtos dietoterápicos e nutrición enteral domiciliaria e tiras reactivas.

Non se puido establecer a achega correspondente dos mutualistas, debido á imposibilidade por parte do Colexio oficial de Farmacéuticos de levar a cabo os cambios necesarios nos sistemas electrónicos de dispensación nas oficinas de farmacia.

Os mutualistas poden en todo caso, obter as súas receitas en formato papel nese caso abonará a achega que corresponda.

Este apartado manterase actualizado a medida que MUGEJU vaia acordando cos Servizos de Saúde a incorporación dos nosos mutualistas nos sistemas de receita electrónica.

Peculiaridade en Galicia.

Unha vez realizada a prescrición electrónica polo médico, o mutualista dirixirase á oficina de farmacia co talonario de receitas de MUGEJU sen cumprimentar, o farmacéutico encherá a receita de MUGEJU, e dispensaralle o produto farmacéutico coa achega que corresponda.

Se o mutualista non leva á oficina de farmacia o talonario de receitas de MUGEJU, o farmacéutico dispensaralle o produto farmacéutico, pero terá que abonar o cento por cento do prezo de venda ao público, neste caso o mutualista poderá pedir a MUGEJU o reintegro do abonado menos a achega que corresponda.

Peculiaridade en Castela-León.

Os mutualistas terán acceso ás receitas a través do mesmo procedemento que os usuarios de SACYL non incluídos en receita electrónica: solicitar cita (por teléfono, APP móbil ou internet) co médico de atención primaria. Desde o centro de saúde contactarase co paciente telefonicamente indicándolle a forma de obter as receitas en papel. Estas receitas en papel serán RECEITAS DO SACYL, e con elas o mutualista dirixirase á oficina de farmacia.

 

EXENCIÓN DE VISADO DE RECEITAS.

Para facilitar o acceso aos medicamentos durante o estado de alarma, aprobouse a Orde SND/266/2020, de 19 de marzo, pola que se establecen determinadas medidas para asegurar o acceso á prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde ao colectivo dos Réximes Especiais da Seguridade Social, pola que se exime do estampillado do visado das receitas dos mutualistas  de maneira excepcional mentres dure a declaración do Estado de Alarma e as súas posibles prórrogas.

En consecuencia e durante o período do estado de alarma e as súas prórrogas, os mutualistas non terán que acudir ás oficinas de MUGEJU para o selado deste tipo de receitas, senón que unha vez cumprimentadas polo médico prescriptor poden dirixirse directamente á oficina de farmacia para obter aqueles medicamentos e produtos sanitarios que necesitaban visado previo.

Inclúense nesta medida os absorbentes para incontinencia de ouriños,  determinadas sondas que precisan visado e os produtos dietéticos para nutrición enteral e tratamentos dietoterápicos incluídos na prestación  de produtos dietéticos da carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde.

Así mesmo inclúense as autorizacións dos medicamentos antitabaco.

 

MEDICAMENTOS DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO SEN CUPÓN PRECINTO, DE DISPENSACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA.

 1. Ampliación do prazo das autorizacións: MUGEJU acordou ampliar os compromisos de pago aos hospitais de medicamentos de dispensación en farmacia hospitalaria actualmente vixentes, e cuxa autorización vencese nos meses de marzo, abril e maio, nun prazo de 12 meses desde o seu vencemento.
  MUGEJU enviou a todos os hospitais nos que se está dispensando medicación deste tipo, novas autorizacións coa ampliación do prazo mencionada.
 2. Dispensación de medicación para dous meses de tratamento: Segundo a Orde SND/293/2020 de 25 de marzo, os servizos de farmacia hospitalaria poderán dispensar medicamentos de dispensación hospitalaria para dous meses de tratamento como máximo. No entanto, a Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios poderá reducir este período a un mes no caso daqueles medicamentos nos que se considere necesario preservar a súa dispoñibilidade.

 

BAIXAS DOS MUTUALISTAS POR CORONAVIRUS.

Cando un mutualista deba permanecer en illamento por sospeita de síntomas compatibles con COVID-19 e non poida saír do seu domicilio, debe  chamar aos teléfonos específicos da súa Comunidade Autónoma, previstos para información sobre coronavirus.

Os partes de Incapacidade Temporal derivados da infección por coronavirus (por illamento preventivo ou por padecer a enfermidade) deben ser cumprimentados polos médicos de atención primaria dos servizos públicos de saúde en caso de adscrición do mutualista ao servizo público de saúde da comunidade autónoma, ou polos médicos de atención primaria das entidades médicas no caso de mutualistas adscritos a entidades aseguradoras.

Estes partes de baixa pódense expedir con posterioridade con efectos retroactivos para evitar que o paciente se vexa obrigado a acudir a un centro de saúde ou a unha consulta privada. En todo caso, aconséllase comunicar esta circunstancia ao órgano de persoal que corresponda, segundo os casos (TSJ, Fiscalía, Ministerio de Xustiza, ou Consellería competente das CCAA).

Os códigos a utilizar son os indicados para este procedemento especial polo Ministerio de Sanidade son os seguintes:

 • Se se usa a CIE 10 É: Contacto ou exposición Z20.828, e no caso de infección por coronavirus B34.2
 • Se se usa a CIE 9 MC: Contacto ou exposición V01.79, e no caso de infección por coronavirus 079.82

 

HORMONA DO CRECEMENTO.

O 19 de marzo de 2020, a Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde (Ministerio de Sanidade) acordou que os tratamentos de hormona do crecemento xa aprobados polo Comité Asesor e cuxos seguimentos anuais teñan que ser renovados durante o mes de marzo ou posteriores mentres dure o estado de alarma, terán un prazo adicional de validez de tres meses.
 

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E POSTERIOR REEMBOLSO.

Os mutualistas que, en caso de adquirir o seu medicamento sen prescrición en receita de MUGEJU, poden solicitar posteriormente un reembolso a través da prestación de reintegro de gastos de farmacia (detallado na páxina web), sempre que o medicamento estea financiado polo sistema nacional de saúde. Para iso, debe presentar unha factura orixinal da oficina de farmacia  e informe médico ou prescrición, unha vez que poidan conseguilo.

Información sobre a situación dos servizos médicos as entidades médicas ante o impacto da pandemia de covid-19 e á declaración do estado de alarma.


SITUACIÓN DOS SERVIZOS MÉDICOS As ENTIDADES MÉDICAS ANTE O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E Á DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA.

Dado que na actual situación moitos dos profesionais sanitarios atópanse inoperativos, MUGEJU solicitou das Entidades Médicas que identifiquen os servizos dos seus cadros médicos que se atopan dispoñibles, os que non e os que prestan servizo con certas restricións.

Dada a actual situación de excepcionalidade e de cambio constante de provisión, recoméndase aos mutualistas que ANTES DE ACUDIR A UNHA CONSULTA MÉDICA CONFIRMEN A DISPOÑIBILIDADE DO SERVIZO, CHAMANDO Ao TELÉFONO DO CENTRO.

A información de irá actualizando periodicamente na sección de noticias da nosa páxina: