Informació sobre coronavirus

Recomanar aquesta pàgina

INFORMACIÓ GENERAL I PROTOCOLS DEL MINISTERI DE SANITAT.

A Espanya, l'alerta sanitària internacional decretada per l'Organització Mundial de la Salut, deguda a la infecció pel coronavirus (SARS-CoV-2), està coordinada pel Ministeri de Sanitat, en virtut del previst en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, amb la modificació efectuada per Reial decret 465/2020 de  17 de  març. Es vaig poder consultar aquí.

El Ministeri de Sanitat, sota l'adreça del President del Govern, és l'òrgan competent per garantir els serveis sanitaris, i, si escau, per aplicar qualsevol de les mesures previstes en l'art. 11 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1981-12774). Tots els recursos públics i privats sanitaris i farmacèutics poden ser mobilitzats per l'autoritat competent delegada per atendre aquesta crisi sanitària, segons l'art. 13 del Reial decret.

Els protocols d'actuació i informació actualitzada sobre la malaltia es poden consultar al següent enllaç:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/home.htm

 

TELÈFONS DE CONTACTE.

Els mutualistes (tant els adscrits als Serveis de Salut de les CC.AA., com els adscrits a entitats mèdiques privades), amb símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febre, dificultat respiratòria/falta d'aire),     han de cridar  en funció del lloc on es trobin-  als telèfons que les Comunitats     Autònomes han  disposat a aquests efectes, i que es relacionen a continuació.

Els mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades poden també cridar als telèfons de     urgència 24 hores de les entitats que es relacionen més a baix, on podran rebre informació     apropa     de l'actuació a seguir.

En tot cas, les entitats mèdiques privades seran les responsables de realitzar el seguiment sanitari     posterior del mutualista afectat adscrit a les acarones.

Telèfons d'atenció coronavirus de les Comunitats Autònomes:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/telefonos.htm

Telèfons de les entitats mèdiques privades:

  Telèfon d'urgències Telèfon d'informació Pàgina WEB.
ASISA

900 900 118

902 010 010

www.asisa.es

CASER 900 342 234 901 332 233

www.caser.es

DKV 900 300 799 902 499 600

www.dkvseguros.com/mugeju

MAPFRE 900 122 122 902 204 060 www.mapfre.com/salud
NOVA MÚTUA SANITÀRIA 800 654 365 91 29080 75 www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju
SANITAS 900 842 025 902 50 07 42 www.sanitas.es/mugeju
SEGURCAIXA-ADESLAS 900 322 237 902 200 200 www.adeslas.es

 

REALITZACIÓ DE TEST DIAGNÒSTICS PER A la DETECCIÓ DEL COVID 19 I PER A la DETECCIÓ D'ANTICOSSOS.

Els serveis de salut de les comunitats i ciutats autònomes i les Entitats Mèdiques  concertades amb MUGEJU garantiran que en tots els nivells de l'assistència, i de forma especial en l'atenció primària de salut, a tot cas sospitós de Covid-19 se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adequada, en les primeres 24 hores des del coneixement dels símptomes.

 

DISTRIBUCIÓ DE MASCARILLAS PER LES CC.AA.

Catalunya.

La distribució de les mascarillas als mutualistes adscrits al sistema de salut públic es realitza amb normalitat des del 23 d'abril de 2020; en el cas dels mutualistes adscrits a Entitats Mèdiques, serà a partir del 4 de maig de 2020, que és quan es preveu s'hagin solucionat els problemes d'identificació d'aquests mutualistes pel Catsalut.

Les mascarillas es  poden dispensar  a tots els mutualistes, tant adscrits al Sistema Públic de Salut, com a Entitats Mèdiques.

El mutualista haurà de presentar en la farmàcia la seva Targeta Sanitària Individual (TSI) o, en defecte d'això, facilitar el seu Codi d'Identificació Personal (CIP) o CIP del Sistema Nacional de Salut (CIP-SNS) en el cas d'usuaris de Comunitats Autònomes diferents a Catalunya.

Els usuaris que no disposin de TSI, perquè no l'han tingut mai, poden demanar-la mitjançant el següent formulari, pensat per a la petició de la primera TSI:
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/

L'usuari podrà recollir una mascarilla per dispensació.

La primera mascarilla serà gratuïta per a l'usuari, independentment del dia que la reculli. Les següents tindran un cost de 0,76 euros.

Comunitat Valenciana.

La comunitat autònoma ha començat una campanya d'entrega de mascarillas a la població vulnerable davant Covid-19 (>65 i comorbilidades en estats de salut 6 al 9 en < 65 anys). A través d'aquesta campanya es farà entrega de 3 mascarillas a cadascun dels pacients d'aquestes característiques en les oficines de farmàcia. Els mutualistes adscrits al Servei Públic de Salut i que es trobin dins d'aquest col·lectiu, poden beneficiar-se d'això acudint a la farmàcia amb la seva targeta sanitària.

Els mutualistes adscrits a Entitats Mèdiques rebran un correu electrònic de MUGEJU indicant el nombre (SIP) que han d'aportar en la farmàcia per tenir accés a les mascarillas. Si dimarts que ve 28 d'abril no ha rebut el correu electrònic, o manca d'aquest mitjà, pot accedir al mateix per un dels següents mitjans:

Canàries.

Des del divendres 17 d'abril, la comunitat autònoma ha engegat un protocol de venda en farmàcies de mascarillas a un preu màxim recomanat de 0,95€. Per accedir a aquests productes cal identificar-se amb la targeta sanitària o la de mutualista (afiliació).

Castella-la Manxa

La comunitat autònoma ha engegat un protocol per a la distribució de mascarillas a la població a través de les oficines de farmàcia. Per procedir a la retirada de les mascarillas, els mutualistes han de presentar la seva targeta individual d'afiliació a la Mutualitat General Judicial.

 

COM OBTENIR UNA RECEPTA MÈDICA SI NO ES POT ACUDIR Al METGE: MUTUALISTES ADSCRITS A ENTITATS MEDICAS PRIVADES.

Per obtenir les receptes que es requereixin, s'ha de   contactar telefònicament amb les consultes mèdiques o amb els metges privats i  sol·licitar indicacions dels mitjans que es trobin operatius, així com el procediment a seguir.

En el cas de no poder desplaçar-se a la consulta mèdica, els metges poden remetre receptes per correu electrònic.

En aquest supòsit, al no constar la  prescripció  en recepta oficial de talonari MUGEJU, la dispensació no comporta el finançament de MUGEJU i Un. haurà de pagar el total del preu del medicament o producte  farmacèutic (PVP), i sol·licitar posteriorment el reintegrament a MUGEJU de la part finançable per MUGEJU, a través de la prestació de reintegrament de despeses de farmàcia (detallat a la web), sempre  que el medicament o producte sanitari estigui finançat. Amb la sol·licitud ha d'acompanyar la factura expedida per la farmàcia i l'informe mèdic amb la prescripció, una vegada que pugui aconseguir-la.
https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacion-farmaceutica/reintegros-de-gastos-de-farmacia

La Creu Vermella i el Consell General de Col·legis Farmacèutics han subscrit un acord de col·laboració per a l'entrega de medicaments durant l'estat d'alarma a domicilis dels ciutadans en general  amb problemes de mobilitat, persones que pateixen coronavirus o presenten símptomes de malaltia infecciosa, persones en quarentena o amb processos crònics complexos que li facin ser persona de risc en relació amb el coronavirus. La possibilitat d'entrega es refereix a medicaments amb o sense recepta, ja sigui pública o privada, electrònica o en paper, així com altres productes sanitaris i dietètics. Per requerir aquest servei, cridi a la farmàcia i expliqui la seva situació, i si entra dins dels supòsits, es beneficiarà dels termes d'aquest acord.
https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-ncov/documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-roja.pdf

 

COM OBTENIR UNA RECEPTA MÈDICA SI NO ES POT ACUDIR Al METGE: MUTUALISTES ADSCRITS A SERVEIS PÚBLICS DE SALUT.

S'ha de comprovar si està en alguna Comunitat Autònoma en la qual estigui operativa la recepta electrònica. (Consultar l'apartat següent).

En el cas de no poder obtenir la recepta per trobar-se el centre de salut no operatiu, el mutualista  deu posar-se en contacte telefònic amb el centre de salut o el telèfon d'atenció al pacient i sol·licitar instruccions per obtenir la  recepta en paper.

Cap l'opció d'intentar que es dispensi el medicament en l'oficina de farmàcia  abonant el preu íntegre del medicament o producte sanitari (PVP) i posteriorment sol·licitar el reintegrament a la Mutualitat de la part finançable per MUGEJU, a través de la prestació de reintegrament de despeses de farmàcia (detallat a la web), sempre que el medicament o producte sanitari estigui finançat. Amb la sol·licitud ha d'acompanyar la factura expedida per la farmàcia i l'informe mèdic amb la prescripció,  una vegada que pugui aconseguir-la.

La Creu Vermella i el Consell General de Col·legis Farmacèutics han subscrit un acord de col·laboració per a l'entrega de medicaments durant l'estat d'alarma a domicilis dels ciutadans en general  amb problemes de mobilitat, persones que pateixen coronavirus o presenten símptomes de malaltia infecciosa, persones en quarentena o amb processos crònics complexos que li facin ser persona de risc en relació amb el coronavirus. La possibilitat d'entrega es refereix a medicaments amb o sense recepta, ja sigui pública o privada, electrònica o en paper, així com altres productes sanitaris i dietètics. Per requerir aquest servei, cridi a la farmàcia i expliqui la seva situació, i si entra dins dels supòsits, es beneficiarà dels termes d'aquest acord.
https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-ncov/documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-roja.pdf

 

INTEGRACIÓ EN ELS SISTEMES DE RECEPTA ELECTRÒNICA DE LES CC.AA.

A fi de  disminuir la mobilitat dels pacients que necessitin receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes, MUGEJU està  treballant per incorporar als mutualistes adscrits als diferents Serveis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes. Aquesta incorporació serà de manera extraordinària, mentre segueixi vigent l'estat d'alarma.

Sense ser un sistema permanent, sinó lligat a la crisi sanitària i l'estat d'alarma, en les CC.AA. que es relacionen a continuació excepte a Madrid es garanteix que el mutualista farà l'aportació econòmica que li correspon segons medicament en l'àmbit MUGEJU.

De moment, els mutualistes adscrits als següents Serveis de Salut poden fer ús del sistema de recepta electrònica en les següents CC.AA.:

 • Servei Valencià de Salut: a partir del 27 de març de 2020
 • Servei Gallego de Salut: a partir del dia 1 d'abril de 2020
 • Servei Madrileny de Salut: a partir del 4 d'abril de 2020
 • Servei de Salut dels Illes Balears: a partir del 6 d'abril de 2020
 • Servei de Salut de Castella i Lleó: a partir del 9 d'abril de 2020.
 • Servei Basc de Salut: a partir del 16 d'abril de 2020
 • Servei Català de Salut: a partir del 20 d'abril de 2020.
 • Servei Murcià de Salut: a partir del 24 d'abril de 2020.
 • Servei Canari de Salut: a partir del 27 d'abril de 2020.
 • Servei de Salut de Castella-la Manxa: a partir de 19 de maig.
 • Servei Andalús de Salut: a partir del 21 de maig.

Els mutualistes adscrits a aquests Serveis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en aquestes CC.AA., proveïts de la seva Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensin els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'aquesta manera obtenir els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.

Peculiaritat en la Comunitat Autònoma de Madrid.

Els mutualistes que rebin l'assistència sanitària través del Servei Madrileny de Salut queden integrats en la recepta electrònica però hauran d'abonar el 100% del preu del medicament o producte sanitari al moment de la seva dispensació en l'oficina de farmàcia. Posteriorment, podran sol·licitar a MUGEJU a través del procediment de reintegrament de despeses de farmàcia, el percentatge de finançament d'aquests medicaments, segons siguin d'aportació normal (30%), d'aportació reduïda (10% del PVP amb un màxim de 4,24 euros per envàs) o exempts d'aportació en cas de productes dietoterápicos i nutrició enteral domiciliària i tires reactives.

No s'ha pogut establir l'aportació corresponent dels mutualistes, a causa de la impossibilitat per part del Col·legi Oficial de Farmacèutics de dur a terme els canvis necessaris en els sistemes electrònics de dispensació en les oficines de farmàcia.

Els mutualistes poden en tot cas, obtenir les seves receptes en format paper en aquest cas abonarà l'aportació que correspongui.

Aquest apartat es mantindrà actualitzat a mesura que MUGEJU vagi acordant amb els Serveis de Salut la incorporació dels nostres mutualistes en els sistemes de recepta electrònica.

Peculiaritat a Galícia.

Una vegada realitzada la prescripció electrònica pel metge, el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia amb el talonari de receptes de MUGEJU sense emplenar, el farmacèutic emplenarà la recepta de MUGEJU, i li dispensarà el producte farmacèutic amb l'aportació que correspongui.

Si el mutualista no porta a l'oficina de farmàcia el talonari de receptes de MUGEJU, el farmacèutic li dispensarà el producte farmacèutic, però haurà d'abonar el cent per cent del preu de venda al públic, en aquest cas el mutualista podrà demanar a MUGEJU el reintegrament de l'abonat menys l'aportació que correspongui.

Peculiaritat a Castella-Lleó.

Els mutualistes tindran accés a les receptes a través del mateix procediment que els usuaris de SACYL no inclosos en recepta electrònica: sol·licitar cita (per telèfon, APP mòbil o internet) amb el metge d'atenció primària. Des del centre de salut es contactarà amb el pacient telefònicament indicant-li la forma d'obtenir les receptes en paper. Aquestes receptes en paper seran RECEPTES DEL SACYL, i amb elles el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia.

 

EXEMPCIÓ DE VISAT DE RECEPTES.

Per facilitar l'accés als medicaments durant l'estat d'alarma, s'ha aprovat l'Exempció Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social, per la qual s'eximeix de l'estampillat del visat de les receptes dels mutualistes  de manera excepcional mentre duri la declaració de l'Estat d'Alarma i les seves possibles pròrrogues.

En conseqüència i durant el període de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, els mutualistes no hauran d'acudir a les oficines de MUGEJU per al segellat d'aquest tipus de receptes, sinó que una vegada emplenades pel metge prescriptor poden dirigir-se directament a l'oficina de farmàcia per obtenir aquells medicaments i productes sanitaris que necessitaven visat previ.

S'inclouen en aquesta mesura els absorbents per a incontinència d'orina,  determinades sondes que precisen visat i els productes dietètics per a nutrició enteral i tractaments dietoterápicos inclosos en la prestació  de productes dietètics de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

Així mateix s'inclouen les autoritzacions dels medicaments antitabac.

 

MEDICAMENTS DE DIAGNÒSTIC HOSPITALARI SENSE CUPÓ PRECINTO, DE DISPENSACIÓ EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA.

 1. Ampliació del termini de les autoritzacions: MUGEJU ha acordat ampliar els compromisos de pagament als hospitals de medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària actualment vigents, i l'autorització de les quals vencés en els mesos de març, abril i maig, en un termini de 12 mesos des del seu venciment.
  MUGEJU ha enviat a tots els hospitals en els quals s'està dispensant medicació d'aquest tipus, noves autoritzacions amb l'ampliació del termini esmentada.
 2. Dispensació de medicació per a dos mesos de tractament: Segons l'Ordre SND/293/2020 de 25 de març, els serveis de farmàcia hospitalària podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària per a dos mesos de tractament com a màxim. No obstant això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà reduir aquest període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es consideri necessari preservar la seva disponibilitat.

 

BAIXES DELS MUTUALISTES PER CORONAVIRUS.

Quan un mutualista hagi de romandre en aïllament per sospita de símptomes compatibles amb Covid-19 i no pugui sortir del seu domicili, ha de  cridar als telèfons específics de la seva Comunitat Autònoma, prevists per a informació sobre coronavirus.

Els parts d'Incapacitat Temporal derivats de la infecció per coronavirus (per aïllament preventiu o per patir la malaltia) han de ser emplenats pels metges d'atenció primària dels serveis públics de salut en cas d'adscripció del mutualista al servei públic de salut de la comunitat autònoma, o pels metges d'atenció primària de les entitats mèdiques en el cas de mutualistes adscrits a entitats asseguradores.

Aquests parts de baixa es poden expedir amb posterioritat amb efectes retroactius per evitar que el pacient es vegi obligat a acudir a un centre de salut o a una consulta privada. En tot cas, s'aconsella comunicar aquesta circumstància a l'òrgan de personal que correspongui, segons els casos (TSJ, Fiscalia, Ministeri de Justícia, o Conselleria competent de les CCAA).

Els codis a utilitzar són els indicats per a aquest procediment especial pel Ministeri de Sanitat són els següents:

 • Si s'usa la CIE 10 ÉS: Contacte o exposició Z20.828, i en el cas d'infecció per coronavirus B34.2
 • Si s'usa la CIE 9 MC: Contacte o exposició V01.79, i en el cas d'infecció per coronavirus 079.82

 

HORMONA DEL CREIXEMENT.

El 19 de març de 2020, la Direcció general de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat) va acordar que els tractaments d'hormona del creixement ja aprovats pel Comitè Assessor i els seguiments anuals del qual hagin de ser renovats durant el mes de març o posteriors mentre duri l'estat d'alarma, tindran un termini addicional de validesa de tres mesos.
 

ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS I POSTERIOR REEMBORSAMENT.

Els mutualistes que, en cas d'haver adquirit el seu medicament sense prescripció en recepta de MUGEJU, poden sol·licitar posteriorment un reemborsament a través de la prestació de reintegrament de despeses de farmàcia (detallat a la pàgina web), sempre que el medicament estigui finançat pel sistema nacional de salut. Per a això, ha de presentar una factura original de l'oficina de farmàcia  i informe mèdic o prescripció, una vegada que puguin aconseguir-ho.

Informació sobre la situació dels serveis mèdics les entitats mèdiques davant l'impacte de la pandèmia de covid-19 i a la declaració de l'estat d'alarma.


SITUACIÓ DELS SERVEIS MÈDICS LES ENTITATS MÈDIQUES DAVANT L'IMPACTE DE LA PANDÈMIA DE Covid-19 I A la DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA.

Atès que en l'actual situació molts dels professionals sanitaris es troben inoperativos, MUGEJU ha sol·licitat de les Entitats Mèdiques que identifiquin els serveis dels seus quadres mèdics que es troben disponibles, els que no i els que presten servei amb certes restriccions.

Donada l'actual situació d'excepcionalitat i de canvi constant de provisió, es recomana als mutualistes que ABANS D'ACUDIR A UNA CONSULTA MÈDICA CONFIRMIN LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI, CRIDANT Al TELÈFON DEL CENTRE.

La informació d'anirà actualitzant periòdicament en la secció de notícies de la nostra pàgina: