Vacunació Covid19

AVÍS SOLAPAMIENTO DE GRUPS I VACUNA ASTRAZENECA

Segons acord adoptat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 7 d'abril, la vacuna AstraZeneca solament s'administrarà a persones a partir de 60 anys, des del 8 d'abril. Això afecta a diversos grups ja anomenats, per la qual cosa els afectats han d'informar-se en la seva respectiva Comunitat Autònoma sobre els canvis d'operativa.

Cada Comunitat o Ciutat Autònoma planifica l'administració de la vacuna segons els seus propis criteris, en el marc de l'Estratègia nacional. L'actualització 5 de l'Estratègia i l'arribada successiva de diferents tipus de vacuna fa que en la pràctica totalitat s'estigui solapando, almenys, la vacunació de:

 • Persones de 80 anys i més (Grup 5a).
 • Persones de 70-79 anys (Grup 5b).
 • Persones de 55-65 anys (Grup 5c).
 • Col·lectius essencials.

Vegi tota la informació en l'Actualització 5 de l'Estratègia, prement al següent enllaç.

ACTUALITZACIÓ DE DADES

L'obligació dels mutualistes és mantenir les seves dades actualitzades en MUGEJU. Ara, especialment a causa de la campanya de vacunació per Covid 19, necessitem que les seves dades de contacte estiguin actualitzats.

En aquest moment, és prioritari que els mutualistes de 80 anys i majors a aquesta edat, d'entitat concertada, tinguin actualitzats les seves dades en MUGEJU. Igualment, han d'actualitzar-se les dades de tots els mutualistes dels grups d'edat de tots els rangs que han començat procés de vacunació (70-79, 69-60 i grups de risc).

 És imprescindible el telèfon mòbil, i actualitzi també el seu correu electrònic i adreça postal. Per favor, comprovi, i modifiqui si és necessari per aquests mitjans:

 • Mitjançant el servei d'actualització de dades de la nostra seu electrònica prement al següent enllaç.
 • Enviament a  Delegacions Provincials o Serveis Centrals del model de variació de dades A1.
 • A través del portal del mutualista, prement al següent enllaç.

Per servir estrictament a les finalitats de la campanya de vacunació, les dades identificatives i de contacte del col·lectiu de MUGEJU podran ser cedits als departaments de salut autonòmics.

Davant qualsevol dubte pel que fa a la modificació de les seves dades consulti amb la seva Delegació Provincial.

ACTIVITATS DE LA MUTUALITAT

La Mutualitat des de finals de l'any 2020 està treballant i col·laborant activament amb el Ministeri de Sanitat, així com amb les Conselleries de Salut de cada Comunitat i Ciutat Autònoma per garantir a l'accés del col·lectiu mutualista a les bovines COVID en termes d'equitat, en l'àmbit d'aquesta campanya integral.

En aquest moment, la col·laboració es concreta a facilitar les dades identificatives i de contacte de tots els mutualistes, especialment els de entitats concertades.

Els mutualistes, per tant, seran citats pels serveis públics de salut, segons les pautes que marqui l'estratègia de vacunació de cadascun d'elles.

 A mesura que es va desplegant l'estratègia de vacunació, cada servei autonòmic de salut pública va planificant grups i dates. Respecte al programa concret de vacunació de cada comunitat autònoma, pot veure tota la informació a la nostra pàgina WEB prement en est enllaç.

 Com ja s'ha dit, els mutualistes seran vacunats a l'empara de l'estratègia nacional de vacunació, i dels detalls de les línies mestres es donarà informació en aquesta web,  així com als diferents canals informatius de la Mutualitat, a mesura que es vagi rebent de les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat.

GRUP DE RISC/ GRUP 7

Les persones amb condicions de molt alt risc a partir de 16-18 anys es vacunaran de manera simultània al grup d'edat de 70 a 79 anys, si no els correspon abans per grup d'edat.

S'utilitzarà qualsevol de les vacunes autoritzades, però preferentment bovines d'ARNm, amb la finalitat d'aconseguir la immunitat completa en un període de temps menor.

S'han considerat les següents condicions, en funció del risc i la factibilidad (Veure Taula 1 Actualització 5 de l'Estratègia de Vacunació):

 • Trasplantament de progenitors hematopoyéticos.
 • Trasplantament d'òrgan sòlid i llista d'espera per a trasplantament d'òrgan sòlid.
 • Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi/diàlisi peritoneal).
 • Malaltia oncohematológica.
 • Càncer d'òrgan sòlid en tractament amb quimioteràpia citotóxica, metastásico o amb radioteràpia per tumors de localització toràcica amb el risc de neumonitis.
 • Immunodeficiències primàries.
 • Infecció amb el VIH amb menys de 200cél/ml malgrat TAR eficaç i càrrega viral indetectable.
 • Síndrome de Down amb 40 i més anys d'edat.

En la Mutualitat s'ha definit el procediment d'actuació per recopilar les dades precises d'aquells mutualistes i beneficiaris que s'han de tenir en compte en la priorització de la vacunació, conforme a les condicions descrites a l'apartat cinquè del document d'Estratègia de vacunació enfront de Covid-19 a Espanya, de data 30/03/2021, en el qual es relacionen les persones que tenen un major risc de malaltia greu i mort davant una infecció per SARS-CoV 2.

Aquest procediment està inclòs en el Pla d'actuació que la MUGEJU ha elaborat per col·laborar amb les autoritats sanitàries corresponents, facilitant la identificació dels mutualistes i beneficiaris que es trobin en aquesta situació de molt alt risc.

Els mutualistes i beneficiaris inclosos en aquest grup d'alt reg deuran emplenar la declaració responsable que s'acompanya i fer-la arribar a la MUGEJU, al més aviat possible i per la via més ràpida, per algun dels següents mitjans:

 • Presencialment, a la seu central de MUGEJU o en qualsevol Delegació Provincial.
 • Per correu electrònic: mugeju@justicia.es .
 • Per fax: 91 435 63 61.
 • Per correu postal dirigit a la seu central de MUGEJU.
 • A través de la seu electrònica en el prement al següent enllaç.

(*) L'enviament de la declaració responsable no implica la inclusió directa com a persona de risc, han de concórrer les condicions descrites anteriorment.

Des de la Mutualitat General Judicial s'està col·laborant amb els serveis sanitaris autonòmics per facilitar la vacunació de els mutualistes en condicions d'alt risc, per la qual cosa, des del 23 d'abril, s'està remetent a aquestes autoritats els llistats dels mutualistes compresos en el grup 7 "Persones amb condicions de molt alt risc", segons l'Estratègia de vacunació enfront de Covid-19 a Espanya del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Aquesta informació s'enviarà actualitzada periòdicament.

Aquest pla d'actuació de la MUGEJU no impedeix que les autoritats sanitàries competents de cada Comunitat Autònoma puguin contactar directament amb els mutualistes o beneficiaris compresos en aquest grup qualificat d'alt risc.

PROGRAMA DE VACUNACIÓ: INFORMACIÓ DE LES CC.AA.

Per accedir a la informació de l'estratègia de vacunació de cada Comunitat/Ciutat Autònoma premi al següent enllaç

CERTIFICATS DE VACUNACIÓ PER COVID 19

El sistema d'informació del Ministeri de Sanitat sobre vacunació Covid 19, REGVACU, i altres plataformes relacionades permeten ja, amb avançament a la data marcada pel reglament de la Unió Europea, l'emissió de certificats de vacunació, proves i recuperació, també anomenat certificat verd digital de la Unió Europea, vàlid en l'àmbit internacional.

El Ministeri de Sanitat ja ha habilitat un accés al certificat digital Covid, que pot obtenir-se amb cl@ve, certificat digital o DNI.

De moment, aquests certificats o justificants han de sol·licitar-se a les autoritats de salut pública si es precisen, això és, a les comunitats autònomes, que són les responsables d'administrar aquesta vacuna. Pot esbrinar en quines comunitats els mutualistes poden ja obtenir justificants a demanda prement en el següent enllaci.

ENLLACI SOL·LICITUD ELECTRÒNICA MINISTERI DE SANITAT:  https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml

ENLLAÇ PREGUNTES/RESPOSTES MINISTERI DE SANITAT: https://sede.mscbs.gob.es/ccd/faq.htm

En qualsevol cas, MUGEJU no té competència en la matèria ni pot emetre aquest tipus de certificats, per no poder certificar el que no està sota la seva competència.

Per a més informació sobre el certificat verd digital europeu, que segons la informació del Govern no serà necessari per viatjar però sí facilitarà la llibertat de circulació en l'àmbit de la UE, premi en el següent enllaci.

A Espanya, el certificat serà emès tant pel Ministeri de Sanitat com per les comunitats autònomes en format paper o digital. La seva data de llançament prevista és l'1 de juliol, que és quan entra en vigor el Reglament que li dona suport jurídic al document, encara que tant el Ministeri com a gran part de les comunitats estan ja proporcionant aquest certificat, almenys en format digital.