Queixes i Suggeriments

Els afiliats a Mugeju podran presentar les seves queixes i suggeriments sobre el funcionament de servei en els llocs i en la forma que s'assenyalen a continuació.

En el formulari de queixes i suggeriments en els Serveis Centrals i les Delegacions Provincials a la disposició dels usuaris, on poden expressar, lliurement les raons del seu descontentament en la relacions amb la Mutualitat o suggerir les accions que, al seu judici poden contribuir a millorar les prestacions o la seva accessibilitat.

Mitjançant correu postal a l'adreça de les oficines de Mugeju que podrà trobar a l'apartat de Què és Mugeju?  de la nostra pagina Web.

A través de la Seu Electrònica, que haurà d'estar subscrit amb la signatura electrònica de l'interessat.

Tant les queixes com els suggeriments són tramitades a través de la Inspecció de Serveis i són objecte d'un tractament personal i individualitzat.

En un i un altre cas perquè produeixin els efectes desitjats, hauran d'identificar-se les persones que les formulen.
 

Legislació:

  • Reial decret 951/2005 de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.
  • Resolució de 6 de febrer de 2006, de la Secretària General per a l'Administració Pública, per la qual s'aproven directrius per al desenvolupament dels programes del marc general per a la millora de la qualitat establert en el Reial decret 951/2005, de 29 de juliol
Descàrrega: