Zer da MUGEJU?

Orrialde hau gomendatu

Entidad Gestora del Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, DETERMINÓ QUE “La Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia se regulará en una Ley especial, adaptada a las directrices de la presente Ley y en régimen de mutualismo, a través de una Mutualidad de Funcionarios de la Administración de Justicia.

En cumplimiento de dicho mandato legal, mediante el Real Decreto-Ley 16/1978, se estableció el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia y creó la Mutualidad General Judicial como entidad gestora del mutualismo judicial .

Erregimen Berezi Horretan sartu da estaldura bi mekanismoren bidez:

  • El Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se rige por sus normas específicas.
  • Mutualismoa, betiere, gaur egun indarrean dauden lege-xedapenen testu bateginak araututako araubide bereziari buruzkoa (justizia administrazioko langileak gizarte segurantzako irudian, hiru errege dekretu legegileak/2000, Mutualitate Orokor Judizialak eta kudeatzen du.

MUGEJU es la denominación abreviada con la que comúnmente se conoce a la Mutualidad General Judicial, Organismo Público con personalidad pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos establecidos para los Organismo Autónomos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado, adscrito al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia.

Helburua da modu bateratuan kudeatu eta eskaintzeko Mugeju kide guztientzat lasterketak, justizia administrazioaren kidegoetan eta eskaletan, eta irudian, praktiketako funtzionarioek administrazioak zerbitzua (abokatuak, Gorputza osatzen duten karrerako gorputza (Auzitegi Konstituzionalaren abokatuak, Sistema Judizialak betetzeko ezarritako mekanismoak (Mutualismoaren gainean indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina (gizarte segurantzako erregimen berezia langile justizia-administrazioko irudian.