Funcións

Correspóndelle a protección dos Funcionarios da Administración de Xustiza fronte ás continxencias derivadas da alteración a través de varias prestacións, entre as que cabe destacar:

  • Prestacións Sanitarias (Asistencia sanitaria na súa modalidade de atención primaria e atención especializada, Prestación farmacéutica, Prestacións complementarias e calquera outra prestación que se determine no ámbito do réxime xeral da seguridade social). As prestacións sanitarias teñen por obxecto a prestación dos servizos médicos, cirúrxicos e farmacéuticos dirixidos a preservar, conservar ou restablecer a saúde dos beneficiarios, así como a súa aptitude para o traballo.
  • Prestacións Económicas (por incapacidade permanente, por incapacidade temporal, familiares, por falecemento e auxilios económicos).
  • Prestacións Sociais : Programa de atención a persoas con discapacidade. Programa de Atención a Drogodependendientes. Axudas do Fondo de Asistencia Social (FAS).