Estrutura

a. Órganos de dirección e xestión:

  1. A Xerencia
  2. Os Delegados Provinciais
  • A Xerencia: é o órgano directivo de xestión e dirección da Mutualidade Xeral Xudicial, que ostenta a representación do organismo, e todas as funcións de dirección, xestión e inspección das actividades do mesmo.
  • Os Delegados Provinciais: en cada provincia existe un delegado provincial, que actúa con misións executivas, por delegación do xerente, como órgano de ligazón cos servizos centrais.

b. Órganos de participación no control e vixilancia da xestión:

  1. A Comisión Reitora
  2. O Consello Xeral
  • A Comisión Reitora é o órgano de control e vixilancia da xestión da Mutualidade Xeral Xudicial. Presidido polo titular da Secretaría de Estado de Xustiza do Ministerio de Xustiza a quen corresponde a súa dirección estratéxica e a avaliación e control dos resultados da súa actividade, entre as súas funcións atópase a de aprobar o plan de actuación e a memoria anual da Mutualidade, examinar e informar o anteproxecto de orzamento anual e o balance e contas anuais do exercicio anterior, e propor as medidas que estime necesarias para o mellor cumprimento dos fins do organismo.
  • O Consello Xeral é o órgano de supervisión xeral da actividade da Mutualidade; está integrado por membros representantes dos distintos corpos ao servizo da Administración de Xustiza, e a súa función principal, ademais de coñecer a memoria anual do organismo, o anteproxecto anual de orzamento, o balance e as contas anuais, así como os plans de investimento e o plan de actuación do organismo, consiste en propor, no seu caso, cantas medidas, plans e programas sexan convenientes para o desenvolvemento dos mecanismos de protección do réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.