Comptes anuals

Els comptes anuals es elaboren a partir dels registres comptables de l'entitat, s'expressen en euros, i es presenten d'acord amb el contingut establit en l'article 128 de la Llei General Pressupostària i en el Marc conceptual de la Comptabilitat Pública del PGCP que s'aplica obligatòriament en este Organisme, segons el que es disposa en la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Institucional de l'Estat aprovada per l'Orde EHA/2045/2011, de 14 de juliol. S'han seguit tots els principis comptables públics establits en aquestes normes, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost.