Comptes anuals

Els comptes anuals es elaboren a partir dels registres comptables de l'entitat, s'expressen en euros, i es presenten d'acord amb el contingut establert en l'article 128 de la Llei General Pressupostària i en el Marc conceptual de la Comptabilitat Pública del PGCP que s'aplica obligatòriament en aquest Organisme, segons el que es disposa en la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Institucional de l'Estat aprovada per l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol. S'han seguit tots els principis comptables públics establerts en aquestes normes, i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost.